Download Deformations of Singularities by Jan Stevens PDF

By Jan Stevens

These notes care for deformation idea of complicated analytic singularities and similar gadgets.

The first half treats common conception. The principal suggestion is that of versal deformation
in a number of versions. the idea is constructed either in an summary approach and in a concrete method compatible for computations.

The moment half offers with extra particular difficulties, particularly on curves and surfaces. Smoothings of singularities are the most concern.

Examples are unfold through the textual content.

Show description

Read or Download Deformations of Singularities PDF

Similar quantum physics books

Quantum Independent Increment Processes II: Structure of Quantum Levy Processes, Classical Probability, and Physics

This can be the second one of 2 volumes containing the revised and accomplished notes of lectures given on the tuition "Quantum autonomous Increment tactics: constitution and purposes to Physics". this faculty was once held on the Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg in Greifswald in March, 2003, and supported by means of the Volkswagen beginning.

Proceedings of the International Symposium Foundations of Quantum Mechanics in the Light of New Technology: Central Research Laboratory, Hitachi, Ltd., Kokubunji, Tokyo, Japan, August 29-31, 1983

The current lawsuits contain: (I) all of the invited and contributed papers which, with a number of exceptions, have been truly learn throughout the symposium; (II) these reviews and dis- discussions which all the shows and which we proposal will be of common curiosity and for this reason worthy registering; and (III) a quick precis of 2 submit- symposium dialogue conferences (PSDM) that have been hung on the first of September con- about the Aharonov-Bohm impression and neutron interferometry.

Molecular Electrostatic Potentials: Concepts and Applications

Over the last 25 years, the molecular electrostatic capability has develop into firmly validated as a good consultant to molecular interactions. With the new advances in computational expertise, it really is at the moment being utilized to a number of vital chemical and organic structures. Its diversity of applicability has multiplied from essentially a spotlight on websites for electrophilic and nucleophilic assault to now contain solvent results, reports of zeolite, molecular cluster and crystal habit, and the correlation and prediction of quite a lot of macroscopic houses.

Quantum Trajectories (Atoms, Molecules, and Clusters)

Employing quantum mechanics to many-particle platforms is an lively sector of analysis. the recognition of utilizing quantum trajectories as a computational instrument has exploded over the past decade, eventually bringing this system to the extent of functional software. This booklet explores this strong device to successfully clear up either static and time-dependent structures throughout a wide sector of quantum mechanics.

Additional info for Deformations of Singularities

Example text

45–53, 2003. c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003 × Ë Ô ¨ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ê ² Ý Ë Ì Ò ÓÖ Ú ÖÝ Ð Ø Ò Ø Ö × ÙÒ ÕÙ Ñ Ò Ø Ö Ñ ÓÑÑÙØ Ø Ú ² Ý Ö × Ö Ø Ö × Ø ÓÚ Ö Ë Ì × Ø ¬Ò Ø ÓÒº ÓÖ Ò Ó Ø Û Ó× Ó Ø× Ð ÓÚ Ö ¸ Û Á × ÒÓ ØÓ ¸Ø Ò × Ò ¸ Ò ÑÓÖÔ ×Ñ× Ê Ê × Ö × Ò Ø ¬ Ö ´ µ × Ø ×Ù Ø ÓÖÝ Ó ¸ Ð Ø ÑÓÖÔ ×Ñ× Ð ÓÚ Ö Ê º × Ø Ø ÓÖݸ Û Ó× Ó Ø× Ö Ø ÑÓÖÔ ×Ñ× Ö ÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ñ× ¼ ² Ý Ê Ö Ö × ÊÑÖ º Ì ¬Ö ´ µ × ÖÓÙÔÓ Ò Ø Ù×Ù Ð × Ò× ¸ Ø ÓÖÝ Ò ÐÐ ÑÓÖÔ ×Ñ× Ö ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ׺ Ê Ñ Ö º ÓÖ ¬Ü ¹ Ð Ö ¼ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÙÔÓ ×¸ ¼ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¬Ò Ø ÓÒ ÓÚ ¸ × Ó Ø× ØÖ ÔÐ × ´ µ¸ ÓÒ× ×Ø Ò Ó ­ Ø ¹ Ð Ö ¸ Ò Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÑÊ ÑÓÖÔ ×Ñ ¼º ´ µ ´ µ ÓÚ Ö × Ú Ò Ý Ò ¹ Ð Ö ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ªÊ ¸ ×Ù Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ñ ÓÑÑÙØ × ªÊ ª ªË ² º Ê Û Ê Ê Ê Ë Ê Ë Ë Ë ¼ ÙØ Ø × × Ü ØÐÝ Û Ø Û ¬Ò ØÓ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¼ º Ä Ø ´ µ Ø × Ø Ó ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ò ´ µº Ì Ò ´Ë Ø×µÝ ´ µ × ÙÒ ØÓÖ Ò Ò ØÙÖ Ð Û Ýº Ë Ñ Ð ÖÐݸ ´ µ × Ø × Ø Ó ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ò ´ µº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ×Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ ØÓÖ¸ × Ø × ¼ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ý Ì × × ÒÓØ Ø Ôº ½ º Ø ÓÖÝ Ó ÐÐ × Ø׸ ÙØ Ó × Ø× Ò ÖØ Ò ÙÒ Ú Ö× ¸ × Ë Á¸ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó Ø Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ º ÓÖ ÑÓ×Ø ÔÙÖÔÓ× × Ø × ¬Ò Ø ÓÒ ×ÙÆ ×º Ù× Ó Ø× ÑÔÓÖØ Ò ¸ Û Ú Ø Ö ÜÔÐ ØÐݺ Ä Ø ¼ Ò Ò ÐÝØ Ð Ö ¸ ÓÖ ÓÒ× Ö Ù ÐÐÝ × Ò ÙÐ Ö ØÝ ´ ¼ ¼µº ÁÒ Ø Ð ×Ø × Ø × ÑÓÖ Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÐÓÓ Ø Ø ÙÒ ØÓÖ ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ´ Òµ Ó ÖÑ× Ó Ò ÐÝØ ×Ô ×º Ì ÙÒ ØÓÖ Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¼ × ´Û Ø ×Ð ØÐÝ × ÑÔÐ ¬ ÒÓØ Ø ÓÒµ Ø ÙÒ ØÓÖ Òµ ´Ë Ø×µ ¼ ´ Á×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¼ ÓÚ Ö ¼´ µ Ý Ù× Ó ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÙÒ ØÓÖ ¼ × Ð×Ó Ù× ´Ë Ø×µ ¼ ´ Ò Ð µ Á×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¼ ÓÚ Ö ¼´ µ Ê ØÙÖÒ Ò ØÓ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÙÔÓ ¸ Û Ö Ñ Ö Ø Ø Ø ¬ Ö ´ µ ¼ ÓÒØ Ò× ÓÒÐÝ ÓÒ ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× ÑÓÖ Ò Ö ÐÐݸ Û Û ÐÐ ÐÛ Ý× ××ÙÑ Ø ÓÖÝ Ò Û ÀÓÑ Ö ´ µ ´ µ ÓÒ× ×Ø× Ó Ü ØÐÝ ÓÒ Ø Ø Ö´ µ × Ð Ñ ÒØ ÓÖ ÒÝ ØÛÓ Ó Ø× Ò º ¬Ò Ø ÓÒº Ä Ø Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Ò Ð µº Ò Ó Ø ¾ ´ µ × Ú Ö× Ð¸ Ø × Ø ×¬ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ø Ö¼ Ì Ì Ê Ê Ë Ä ÑÓÖÔ ¼×Ñ ÑÓÖÔ ×Ñ Ò Û Ø ¼ ×ÙÖ Ø Ú º¼ Ì Ò Ú ÖÝ Ò Ð Ø ØÓ ÑÓÖÔ ×Ñ ¸ ×Ù Ø Ø µ ´ µº Ø × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð¸ Ø Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ × × Ø ×¬ ÓÖ ÖØ Ò Ò ¼ º Ì Ó Ø × ´ ÓÖÑ ÐÐݵ × Ñ ¹ÙÒ Ú Ö× Ð¸ Ø × ´ ÓÖÑ ÐÐݵ Ú Ö¹ Ø Ò Ù ÑÓÖÔ ×Ñ ÑË Ñ¾Ë ÑÊ Ñ¾Ê × ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ø ÖÑ Ò Ò º Ï Ð×Ó Ù× Ø Ø ÖÑ Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖ × Ñ ¹ÙÒ Ú Ö× Ðº ¼ Ø× Ð × ÙÒ ÕÙ º × ÙÒ Ú Ö× Ð Ø Ñ Ô Ö Ê × Ö Ö × Ê × Ö ´ Ì Ó Ð Ö× × Ð¸ Ò Ý ¼ Ò ÐÐÝ Ê Ñ Ö º Ì ØÖ ØÑ ÒØ Ò Ë Ð½ Ò ÓØ Ö ×ÓÙÖ × × ×Ð ØÐÝ ÑÓÖ Ò Ö Ð¸ Ò Ø × Ò× Ø Ø Ø × Ø ÓÖÝ × Ø Ø Ó Ð Ö × ÓÚ Ö ¬Ü × ÖÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ò Ú Ö× Ð ØÝ Ø Ò ÒÚÓÐÚ × ÑË ´Ñ£ · Ñ¾Ë µº Ì × × Ø ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ò ¸ ÓØ ÖÛ × ÓÒ × Ù×Ø Ø ÜØÖ Ò Ø ÒÓØ Ø ÓÒº ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ø × ×ÓÙÖ × Ð Û Ø Ø Ð Ö × ÐØ Óѹ ÔÐ Ø ÆÓ Ø Ö Ò ÐÓ Ð Ö Ò Û Ø Ö × Ù ¬ Ð Ò Ð Ø £ Ø Ø ÓÖÝ Ó ÖØ Ò Ò ÐÓ Ð ¹ Ð Ö × Û Ø Ø × Ñ Ö × Ù ¬ Ð º Ì Ø ÓÖÝ £ × ÙÐÐ ×Ù Ø ÓÖÝ Ó Ø Ø ÓÖÝ £ Ó ÓÑÔÐ Ø ÆÓ Ø Ö Ò ÐÓ Ð ¹ Ð Ö × Û Ø Ø Ö × Ù ¬ Ð º Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö £ ÜØ Ò × ØÓ ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö £ ¸ Ý ÔÙØØ Ò ´ µ Ð Ñ ´ ÑÖ µ¸ Ò ÓÖ ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö £ ÓÒ Ó Ø Ò× ÙÒ ØÓÖ º Ç Ø× Ó Ö ÐÐ ÓÖÑ Ð Ó Ø׺ Ì ¬Ò Ø ÓÒ× Ó Ú Ö× Ð Ò ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð ÜØ Ò Ò Ò Ó Ú ÓÙ× Û Ý ØÓ Ø × ÖÓÙÔÓ ×º ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ö Ò ¬Ò × ­ Ø ÑÓÖÔ ×Ñ׺ × Ö Ö × Ê Ë ¼ Ö Ö Ë × ¼ Ö Ë Ê £ Ë £ £ £ £ Ê Ê ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ê Ñ Ö º ÁÒ Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ Ó Ø Ò ¬Ò × ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ú Ö× Ð Øݸ Û Ö ÕÙ Ö × ÓÒÐÝ Ø Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ª ¸ ÓÖ Ò ÓØ Ö ÛÓÖ × Ú ÖÝ ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ò Ù ÖÓÑ Ú Ö× Ð ÓÒ º ËÙ ¬Ò Ø ÓÒ × ÒÓØ ×ØÖÓÒ ÒÓÙ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÒ Û Ø ØÖ Ú Ð ØÓÖº × Ü ÑÔÐ Ó Ú Ö× Ð³ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ø × Û × Ò× ¸ Û × ÒÓØ Ú Ö× Ð¸ ÓÒ Ò Ø Ø ÙÒ ÓÒ Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ø ÒÝ ÓØ Ö ÓÖÑ Ø ÓÒº Ï Ò Ø Ò Ò Ù ÖÓÑ Ø Ú Ö× Ð Ô Öغ Ì ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ú Ö× Ð Ó Ø× Ò Ú Ò Ø Ö ×Ø Ô× ½º Ü ×Ø Ò Ó ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð¸ ÓÖÑ Ð Ó Ø Ð Ñ Ñ ÓÚ Ö ÓÑÔÐ Ø ÐÓ Ð Ð Ñ Ñ º Ö Ø Ö ÓÖ Ø × Ö Ú Ò Ý Ø Ë Ð ×× Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ׸ ÖÒ × Ù×× ÐÓÛº ¾º Ì ÓÖÑ Ð Ó Ø Ð Ñ Ñ Ò ´ µ × ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ò Ó Ø Ò ´ µº ÇÒ × ÓÛ× Ø Ü ×Ø Ò Ó Ò ¾ ´ µ¸ Û Ò Ù × Ð Ñ Ñ º Ý ×ÓÑ Ú Ö ÒØ Ó ÖØ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÒ ¬Ò × Ò Ò ÐÝØ Ð Ö Ò Ò Ò ÐÝØ Ó Ø ¾ ´ µ¸ Û × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ðº Ì × Ö Ö ÐÐÝ ØÛÓ ×Ø Ô׸ ÓÖÑÙÐ Ø Ò ÓÒ ¸ Ù× ×ÓÑ Ø Ñ × Ò Ò Ö ØÐÝ ÓÙÒ ÖÓÑ Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø ¬Ö×Ø Ô Öظ × Ò Ö Ù ÖØ³× ÔÖÓÓ Ó Ø Ü ×Ø Ò Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÓÖ ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × ´ º Ôº µº ¿º Ì Ò ÐÝØ ¸ ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð Ó Ø ¾ ´ µ × Ú Ö× Ðº ÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ ¸ ÙÒ Ö Û ÓÖÑ Ð Ú Ö× Ð ØÝ ÐÖ Ý ÑÔÐ × Ú Ö× Ð Øݸ × ½¸ Ë Øº ¿ º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ× Ö × Ø ×¬ ÓÖ ÑÓ×Ø ÒÓÛÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ׸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü ×Ô ×¸ Ó ×Ó¹ Ð Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×¸ Ó Ó Ö ÒØ ÑÓ ÙР׸ Ò Ó ÔÖ Ò Ô Ð ÙÒ Ð × ÓÒ Óѹ Ô Ø ÓÑÔÐ Ü ×Ô ×º Ü ÑÔÐ º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ ×Ø Ô ¿ ÒÒÓØ ÓÒ Ø × ×Ð Ø ÑÓ ¬ Ø ÓÒ Ó Ò Ü ÑÔÐ Ù ØÓ Ù Û ØÞº ÓÒ× Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¿ · ¿ ·½ ×ÑÓÓØ ÆÒ ÙÖÚ ØÓ ×Ô ¬ ¸ Ø ¼º Ú ÖÝ ÓÖÑ Ø ÓÒ ½ ÓÚ Ö Þ ÖÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð × × ØÖ Ú Ð ´ ¼ Ù× × ×ÑÓÓØ µ¸ ×Ó ¼ × Ò Ò ÐÝØ ¸ Ú Ò Ð Ö ¸ ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð Ó Øº Æ Ú ÖØ Ð ×× Ø ÓÒ ¹Ô Ö Ñ Ø Ö Ñ ÐÝ ¿ · ¿·½· × ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ´ Ø × Ø À ×× ÒÓÖÑ Ð ÓÖÑ ÓÖ Ù ÙÖÚ × Ò ÆÒ ÓÓÖ ¹ Ò Ø ×¸ Û Ø Ø ÑÓ ÙÐ Ö Ô Ö Ñ Ø Öµº Ï ¬Ö×Ø × ÓÛ Ø Ø Ø Ñ ÐÝ × ØÖ Ú Ð ÑÓ ÙÐÓ ´ ¾ µº ÓÒ× Ö Ø Ð Ñ ÒØ ¾ ¼ ´ µ ÁÑ ¼ ´ ¾ µº Ï Ø ÖÑ Ò ¸ ¸ Ò ¸ ×Ù Ø Ø ¿ ¾ · ¿ ¾ · ´½ · ¿ · ¿ µ Ï ÒØ ¸ ½¿¾¸ Ò ½ ¿ ¾º Ì Ò ¡ ´½ µ ´ · ¿½ ¾ µ¿ · ´ · ½¿ ¾ µ¿ · ½ · ´ · ½¿ ¾ µ´ · ¿½ ¾ µ ½ · ¿ · ¿ ´ÑÓ ¾ µ Ö × × Ë Ë × Ë Ë × Ë × Ë × Ë × × Ë Ë Ü Ý Ì Ü ÜÝ À Æ À Ü Ü Ü Ý ÜÝ ¢ Ý ÜÝ ÜÝ Ý Ü Ü Ý Ý Ý ÜÝ ÜÝ ÜÝ Ü Ü Ý Ü Ý Ý ÜÝ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ì × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð×Ó × ÓÛ× Û Ø ØÓ Ó Ò Ò Ö Ð ÔÙØ ¸ Ò ¬Ò ´ ÓÖÑ Ðµ ÔÓÛ Ö × Ö × ´ µ Ò ´ µ¸ Û Ø ´¼µ ´¼µ ½¸ ×Ù Ø Ø Ø ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ´ µ ´ µ ØÖ Ú Ð × × Ø Ñ ÐÝ ´ ¿ ¿ · ¿ ¿ · ½ · ¾µ ¿ · ¿ · ½ Ì × Ð × ØÓ Ø ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× ¿ ½¸ ´½ · ¾ µ ½¸ ÖÓÑ Û Û Ø ¡¿ ¡¾ ´ µ ´ µ ½ ¼ Ì ÙÒ Ø ÓÒ × Ø ÒÚ Ö× Ó Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ ½ ¾ Ò Ø Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó ´ µ ´½ ¼µ¸ Ò × × ×Ù Ò Ò ÐÝØ ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ¬¹ Ò Ø Ö Ù× Ó ÓÒÚ Ö Ò º Ì Ö ÓÖ Ø ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÓÚ ÓÒÚ Ö ÓÖ ¸ ×Ó Ø Ö × ÒÓ Ú ÐÙ Ó Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Û Ø ÓÒÚ Ö¹ Ò ÓÒ Ø Û ÓÐ ÆÒ ÔÐ Ò º Ü ÑÔÐ Ø Ð Ö × º ÇÒ ÒÒÓØ ÜÔ Ø Ø Ü ×Ø Ò Ó Ò ÆÒ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÆÒ × Ñ × Û Ø ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×º ÁÒ×Ø ÓÒ × ØÓ ÛÓÖ Û Ø Ø Ð Ò ÓÙÖ ÓÓ × Ó Ø × Ò ÙÐ Ö ÐÓ Ù× Ø × ÖÒ Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ø Ò× Ð × Ø ÓÒ Ó ¹ Ð Ö Ó ¬Ò Ø ØÝÔ º Ý Ö ×ÙÐØ Ó Ð Ð ¸ Ð Ö Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × Ò Ø × × Ò× Ü ×غ ÓÖ ÑÓÖ Ø Ð׸ × ÖØ¿¸ ÃÈÊ º ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÔÖÓÔ Ö × Ñ × Ø Ò ÔÔ Ò Ø Ø Ò Ð Ö Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó × ÒÓØ Ü ×Ø Ò Ð Ö ¿ ×ÙÖ ÓÚ Ö ×¸ ÓÒ× Ö × ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ¸ Ò ´ Ò ÐÝØ µ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ø ×ÑÓÓØ × ×Ô Ó Ñ Ò× ÓÒ ¾¼¸ ÙØ Ð Ö ¿ ×ÙÖ × ÓÖÑ ÓÒÐÝ ½ Ñ Ò¹ × ÓÒ Ð Ñ Ð ×º Ï ÒÓÛ ÓÑ ØÓ Ë Ð ×× Ò Ö³× ÓÒ Ø ÓÒ׺ Ä Ø Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Ò Ð µ Ò ÒÓØ Ð×Ó Ý Ø Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø ÙÐÐ ×Ù Ø ÓÖÝ Ó ÖØ Ò Ò Ð Ö ×º ¬Ò Ø ÓÒº ×ÙÖ Ø ÓÒ ¼ Ò × ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒ¸ ´ Ö µ¾ ¼ ¼ Ò Ö ¸ º º¸ ÓÖ ×ÓÑ ¾ Û Ø ¾ ¼ Ø × ÕÙ Ò ¼ ¡Ø ¼ ¨ ¼ × Ü Øº ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µº Ä Ø ¼ Ò ¼¼ ÑÓÖÔ ×Ñ× Ò ¸ Ð Ø ¾ ´ µ ¼ ¼¼ µ Ò ÓÒ× Ö Ø ÒÓÒ Ð Ñ Ô Ö ´ ¼ ¢Ê ¼¼ µ Ö ´ µ ¢ Ö ´Êµ Ö ´ ´ µ Ø × Ñ Ô × ×ÙÖ Ø ÓÒ ¼¼ × ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒº ´µ Ø × ØÚ Ò ¼¼ º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÙÒ ØÓÖ Ø × ÑÔÐ Ý Ø ÓÐÐÓÛ¹ Ò ×ØÖÓÒ Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ¸ Û × × Ø ×¬ Ò Ñ ÒÝ ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ø ³ Ø Ü ³ Ø Ü Ý Ü³ ݳ Ý ³ س Ü ³ ³ Ø ÜÝ ³ Ý Ø³ Ø ³ Ø ³ Ø Þ Þ Þ Ø Ã ÜÝ Ã Ã Ã ¨ Ê ¨ Ê Ø ¨ Ê Ø Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ö Ê Ê Ê Ê ¼ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½¼ µº ÁÒ Ø × ØÙ Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ Ø Ñ Ô ´ ¼ ¢Ê ¼¼ µ Ö ´ ¼ µ ¢ Ö ´Êµ Ö ´ ¼¼ µ × Ò ÕÙ Ú Ð Ò Ó Ø ÓÖ ×º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ ÒÚÓÐÚ × Ø ¬ Ö ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ÓÖ ×¸ Û × ØÓ ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ø ÓÖÖ Ø × Ò× ´× Ê Ñ½¸ ¾º µ¸ ×Ó Û Ú Ø Ð ×× Ò ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Û Ø Ø ØÙ ÐÐÝ Ñ Ò× Ê Ñ½¸ ¾º ÓÒ Ø¼ ÓÒ ´Ë½¼µº Ä ¼Ø ¼¼ ¼¼ ×Ñ ÐÐ ×ÙÖ¼¼ Ø ÓÒ¸ Ò ÓÒ× Ö ¼ ¾ ´¼¼ µº ÓÖ ´ µ ¾ Ö´ µ Ò ´ µ ¾ Ö ´ µ Ø ¬ Ö ÔÖÓ Ù Ø ´ ¢Ö µ ¾ Ö ´ ¼ ¢Ê ¼¼ µ Ü ×Ø׺ Ê Ñ Ö º ÙÒ ØÓÖ × Ø × Ý Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ × Ð×Ó ÐÐ × Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ÓÙ׸ Û Ð Ø Ò Ñ ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ö Ö× ØÓ ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½¼ µº Ì ÓÒ Ø ÓÒ× ´Ë½µ´ µ Ò ´Ë½µ´ µ Ö ÐÐ ´À½µ Ò ´À¾µ Ò Ë Ð½ ¸ ÖÓÑ ÙÐи Û × Ë Ð ×¹ × Ò Ö³× Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÓÖ ÓÖÑ ÐÐÝ Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ð Ó Øº Á ÓÐÐÓÛ Ö ´ÕÙ ÒÓØ Ø ÓÒµ Öؽ ¸ Û ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ð × Ë Ð ×× Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ׸ ÓÖ Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ × ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ Ó ÆÓ Ø Ö Ò ¹ Ð Ö × º Ð×Ó ½¸ Ð ÓÖ Ø Ù Ð ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ¬ Ö ÖÓÙÔÓ × ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Òµ Ó Ò ÐÝØ ×Ô ×º Ê Ñ Ö º Ý ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ ÓÒ Ø× Ò ØÙÖ Ð Ú ØÓÖ£ ×Ô ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ö ´ µ ÓÖ ¾ ´ µ Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Û Ø ¾ ÓÑ × ÖÓÑ Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ¸Û ÒÙ × Ò Ø ÓÒ £ ´ µ ´ µ¸ Ò Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ñ Ô ¢ ¸ Ú Ò Ý´ · · µ ´ ´ · µ µº Ì Ö ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ñ × × Ò× ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë¾µº Ä Ø ¾ ´ µº Ì Ò Ñ Ö ´ µ ½º ÄØ Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ¸ Û × Ø ×¬ × Ø ÓÒ Ø ÓÒ× ´Ë½µ Ò ´Ë¾µº ÓÖ Ú ÖÝ ¾ ´ µ ÓÖÑ Ð Ñ Ò Ú Ö× Ð Ó Ø Ò Ü ×Ø׺ Ì × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ ´Ë Ð ×× Ò Öµº Ä Ø ´Ë Ø×µ ÙÒ ØÓÖ¸ ÓÖ Û ´ µ Ö Ê Ê Ê Ö Ö Ö Ê Ê Ê Ê Ê Ö Ö Ö Ê Ê Ö Ö Ê £ Ö Ö Ö ÓÒ× ×Ø× Ó ÓÒ Ð Ñ Òغ ÓÖÑ ÐÐÝ Ñ Ò Ú Ö× Ð Ó Ø Ü ×Ø× Ò ÓÒÐÝ × Ø ×¬ × ´Ë½µ Ò ´Ë¾µº ÈÖÓÓ º Ì Ò ×× ØÝ × ×Ý ØÓ × ¸ Û ÓÒÐÝ Ú Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº Ä Ø × × ´ ½ ¸ º º º ¸ µº Ï ÓÒ×ØÖÙ Ø × Ð Ñ Ø Ó Ñ ´ µ ¸ Ò Ø ×Ù ×× Ú ÕÙÓØ ÒØ× Ó Ø ÓÖÑ Ð ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ºÏ ½ Ø ÖÑ Ò Ò Ù Ø Ú ÐÝ Ñ Ò Ñ ¾ ´ Ñ µ¸ Û × Ø ×¬ × Ø Ñ¸ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ÐÐ ÖØ Ò Ò Ö Ò × ¼ Û Ø ÑÑÊ ·½ ¼º ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¸ Ò Ð Ø ½ ¾ ´ ½ µ Ø Ð Ñ Òظ ÈÙØ ½ Ѿ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ ½ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ º Ä Ø Ñ ¾ ´ Ñ µ ÓÒ×ØÖÙ Ø º Ì × Ø Ó Ð× Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø ÑÈ Ñ Ò Ð Ø ØÓ Ò Ó Ø Ò ´ µ¸ × ÐÓ× Ñ¸ Ò Ø Ø Ñ ÙÒ Ö ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ò Ö ×Ù Ð׸ Û Ò¸ Ý ÒÐ Ö Ò Û Ø ÓÙØ Ë È Ë È Â × Â Ë Â ¼ × È Ì Ë × Ê Ë Ì Ë Â Â × Â Ã È Â Â ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ½ Ò Ò ¸ ××ÙÑ Ø Ø · ¢È ÂÑ ´ µ¸ Ñ × ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ Ú × Ð Ø ØÓ ´ µº Ä Ø Ñ·½ Ø Ñ Ò Ñ Ð Ð Ñ Òظ ÔÙØ Ñ·½ ÓÖ Ñ·½ ¾ ´ Ñ·½ µ ÒÝ Ð Ø Ó Ñ º Ñ·½ Ò Ø Ï Ú ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø ÓÖÑ Ð Ó Ø Ð Ñ Ñ × Ø ×¬ × Ø Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ÖØ Ò Ò Ð Ö × Ý Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ð Ò Ø Ø ×ÙÆ × ØÓ ÓÒ× Ö ×Ñ ÐÐ ×ÙÖ Ø ÓÒ ¼ ÐØ ¾ ¼ Ò Ð Ñ ÒØ Û Ø ÑÊ ¼º Ä Ø ¼ Ð ¼ ÓÚ Ö º ÁØ ×ÙÆ × ØÓ ÓÑÔÐ Ø Ø ØÓÔ Ð Ò Ó Ú ÖÝ Ö Ñ Â Ã Â Ã È Ë È Â Â Â È Ã Â È Ã È Â Ã Â Ë × × × Ê Ê Ê Ø Ê ¼Ø Ö Ö Ê ×Ñ·½ Ã Ö Ý ¼ Ý ¼ Ò × Ø ¼ ´¼ µ¸ Ø Ò Ñ ¼ ¼ Ñ ¼ ¼ ¬Ò Ѽ Ñ ¢Ê Ñ Ò ÑËÑ ¼ ¼ ¼ ¼º ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ Ú × Ò Ó Ø Ñ ¾ ´ Ñ µ¸ Ñ ÔÔ Ò ØÓ Ò Ñ º × × ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ¸ Ø Ñ Ô Ò Ð Ø ØÓ Ñ Ô Ñ ¼Ñ º ÓÒ× Ö Ø ÖÑ Ô ¼ ¼ Û Ñ ×Ñ Ë Ë Ê Ö Ù Ø Ë × È È Ù Ë Ë Ë ¼ Ö È Ù × Ë Ë È Ë Ý Ê ÝÕ Ý Ñ Ì Ö Ö ÒÓÛ ØÛÓ ÔÓ×× Ð Ø × Ø Ö Ø Ñ Ô × ×ÙÖ Ø Ú ¸ Ò Û × Ñ·½ Ö Ý ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ñ·½ ´ Ù× Ð Ø ¼Ñ Ü ×Ø×µ¸ Ò ØÓÖ × × ÓÚ Ö Ñ·½ ¸ ÓÖ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ Ñ Ô× ´ µ ×ÓÑÓÖÔ ÐÐÝ ÓÒØÓ Ñ ´ ÓÖ Ñ Ò× ÓÒ Ö ×ÓÒ×µ¸ Ò Ø × Ñ Ô Ò ÒÚ ÖØ º ÁÒ ÓØ × × Ø Ö ¼ × Ñ Ô Ñ·½ Ø Ø ¼ Ò ¼¼ ´ Æ µ£ Ñ·½ Ú Ø × Ñ Ñ ×Ù Ñ º ÙØ Ø Ò Û Ö ÓÒ ¸ Ù× ´ µ Ø× ØÖ Ò× Ø Ú ÐÝ ÓÒ Ø ¬ Ö ÓÚ Ö º ÓÖ Ø × Û Ö Ñ Ö Ø Ø ¼ ¢Ê ¼ × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ¼ ¢ ÙÒ Ö Ø Ñ Ô ´ µ ´ ·´ µµ¸ Ò Ý ´Ë½µ´ µ Ò ´Ë½µ´ µ Û Ú ×ÙÖ Ø ÓÒ ´ ¼ µ ¢ ´ µ ´ ¼ ¢ µ ´ ¼ ¢Ê ¼ µ ´ ¼ µ ¢ ´Êµ ´ ¼ µ ÙØ ×ØÖÓÒ Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ø Ø ÙÒ Ú Ö× Ð Ñ ÐÝ Ü ×Ø׺ Ì Ò Ø Ö × × ¹ ÖÒ Ò Ø ÙÒ ØÓÖ × Ø ×¬ × ´ µ ÀÓÑ´ µ Ë ´ µº Ï Ò Ø × Ð ×Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÐ × ÓÖ ÖØ Ò Ò Ø ÙÒ ØÓÖ × ÐÐ ÔÖÓ¹Ö ÔÖ × ÒØ Ð º ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ × Ø Ø ´Ë½µ Ò ´Ë¾µ¸ ÓÖ ´À½µß´À¿µ¸ ÓÐ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÓÙÖØ Ë Ð ×× Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ¼ Ø ÓÒ ´À µº ¼ ÓÖ ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒ ¼ ÓÒ × ´ ¼ ¢Ê ¼ µ ´ µ ¢ ´Êµ ´ µº ËÑ·½ Ë Ê Û Â Û Â Ë Ú Ë × Õ Ë Ö Û Û È Ö Ô Ë Ú × Ö Ö Ê Ü Ý Ü Ü Ê Ý Ê Ê Ü Ê Ê Ê Ë Ê Ë Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ÓÖ Ñº Ì ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÙÔÓ × ÓÑÓ Ò ÓÙ׺ ÓÖ ×ÓÐ Ø × Ò¹ ÙÐ Ö Ø × ÓÖÑ Ð Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ü ×غ Ì ¾ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÈÖÓÓ º Ï ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½¼ µº × Û Ù× Ø ¨ Ð ØØ Ö× Ò ØÓ × Ö ¼¼ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò Ö Ð Ø ÓÒ׸ Û ÓÒ× Ö Ö Ò × ¼ ¼¼ ¸ Û Ø ¼¼ ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒº Ï ÛÖ Ø Ø Ð Ñ ÒØ× Ó × · ¸ ×Ó ´ · µ º Ì Ò ¼ ¢ ¼¼ ´ ¼ ´ ¼µ · µ ¼ ¾ ¾ × Ò ÙÐ Ö ØÝ ¼¼ ÓÚ Ö ¼¼ × Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ× Ó Ø ÓÖÑ ´ µ · ¼¼ ´ µ¸ Ò Ö Ð Ø ÓÒ× ´ µ · ¼¼ ´ µ¸ ×Ù Ø Ø ¼ ´ ´ µ ´ µµ ¡ · ´ µ ´ µ ´ ´ µ ´ µµ · ´ ¼µ ¼¼ ´ µ · ¼¼ ´ µ ´ ¼µ Ò ¼¼ º ÓÒ× Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ ¼ ÓÚ Ö ¼ ¸ Ñ ÔÔ Ò ØÓ Ç ª ÙÒ Ö ¼ Ñ Ô Ò Ù ÖÓÑ º Í× Ò Ò ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó Û Ñ Ý ××ÙÑ Ø Ø × Ú Ò Ý ÔÔÐÝ Ò ØÓ Ø Ó Æ ÒØ׺ Ì Ñ × Ó Ø Ò Ö ØÓÖ× Ó Ø Ð Ó ¼ Ö ÜÔÖ ×× Ð Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ µ¸ ¼ Ñ º ËÓ Û Ñ Ý Ò Ó Ò Û Ø Ø Ñ Û Ò Ö Ù ØÓ Ñ ¼ ¼ ¼ ¼ ××ÙÑ Ø Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ µ × Ø × Ý ´ ´ µµ ´ ´ ¼ µµ¸ Ò ¼ ¼ ¼ Ð Û × ÓÖ Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ´ ´ µµ ´ ´ µµº Ï ÒÓÛ ¬Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö ¼ ¢ ¼¼ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ¼ ¼ ¡ ´ µ ´ ´ ¼ µµ · ¼¼ ´ µ ¡ Ö Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü × Ø Ò ¼ ´ ¼ µ ´ ´ ¼ µµ · ¼¼ ´ µ º ½ Ó ¬Ö×Ø ÓÖ Ö Ò¬Ò Ø × Ñ Ð µ × Ø ×Ô Ì Ú ØÓÖ ×Ô ¼´ ¼ ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ò Û Ú × Ò Ø Ø Ø × × ¬Ò Ø Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÖ ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×º ÙØ Ê Ø ¨ Ø Ø Ü Ê Ü Ü Ø Ü ØÊ Ø Ü Ü Ê Ü Ê Ü Ü Ê Ü Ü Ê Ü Ü Ê Ü Ü ¼¼ Ü Ü Ü ¨ Ü ¼ Ü Ê Ü ¨ Ê Ü ¨ Ü Ê Ü Ü Ü ¨ Ü Ø Ê Ü ¨ Ü Ø Ü Ì ÇÔ ÒÒ ×× Ó Ú Ö× Ð ØÝ º ÓÒ× Ö ­ Ø ÓÐÓÑÓÖÔ Ñ Ô ¸ ×Ù Ø Ø Ø Ö Ø Ð ×Ô Ó × ¬Ò Ø ÓÚ Ö º ÇÔ ÒÒ ×× Ó Ú Ö× Ð ØÝ × Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø Ø × Ø Ó ÔÓ ÒØ× ¾ ¸ ×Ù Ø Ø ´ × µ ´ µ × Ú Ö¹ × Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÑ ´ × × µ ´ µ¸ × Ö × ÓÔ Òº ÓÖ ÖÑ ´ ¼µ ´ ¼µ Ø × ÔÔÐ × ÓÖ ×Ù Ø Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ú º Ì Ü ×Ø Ò ÔÖÓÓ Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Û Ø ÓÙ Ý³× Ò ¹ Ò ÐÝØ Ñ Ø Ó × ÈÓ Ð×Ó × ÓÛ× Ø × ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø × × Ð×Ó ØÖÙ ÓÖ ÓØ Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ׸ Ò ÓÒØÖ ×Ø Û Ø Ø ÔÓÛ Ö × Ö × Ñ Ø Ó º ÖØ Ò × ÕÙ Ø Ò Ö ÐÐÝ × ÓÛÒ Ø Ø ´ ÓÖÑ Ðµ Ú Ö× Ð ØÝ × Ò ÓÔ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ×ÙÆ ÒØÐÝ Ò ³ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ× Ò Ð Ö ÓÑ ØÖÝ Öؽ º Ò Ò Ö × ÜØ Ò Ø × Ö ×ÙÐØ× ØÓ Ø Ò ÐÝØ × ½ ÓÖ ×ÓÑ Û Ø × ÑÔÐ Ö ÔÖÓÓ × Ð º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÓÖÑÙÐ Ø Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ׸ ÓÒ × ØÓ ÓÒ× Ö ÑÓÖ ÐÓ Ð Ó Ø× Ø × Ð × ØÓ Ó¬ Ö Ø ÓÖ × ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Òµ Ó Ò ÐÝØ ×Ô ×¸ ÓÖ Ø ÓÖÝ Ó × Ñ ×¸ ÐÐÙ ØÓ ÓÚ º Ì Ò ÓÒ ¬Ò × ×ÓÑ ÑÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ׸ Û Á Û ÐÐ ÒÓØ Ú Ö Ø Ý ÒÚÓÐÚ ÙÒ ØÓÖ Ð Ó ×ØÖÙ ¹ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ º ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ × Ò Ó ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × Ø Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ × ÔÖÓÚ Ý Ø ÓØ Ò ÒØ ÓÑÔÐ Ü ´× ½¸ È ½¸ È ¿ µº ÓÖ Ø × ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÖÑ Ð Ú Ö× Ð ØÝ × Ò ÓÔ Ò ¦ × Ë ¦ Ë Ë Ë ¦ Ë × Ë × ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ¿ ÔÖÓÔ ÖØݺ ÌÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ð×Ó Ú Ö× Ð ØÝ × ÓÔ Ò¸ ÓÒ Ò Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ Ö Ø Ö ÓÒ Ó Ð ÒÒ Ö ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð¸ Ë ØÞ ´ º¾µ º ËÙÔÔÓ× Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ ¾ Ó ¼ ¾ ´ µ Ü ×Ø׺ Ì Ò Ð×Ó Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¼ Ü ×Ø× Ò ¸ Ò Ú ÖÝ × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ×¼ Ò × Ú Ö× Ðº × × Ì ÔÖÓÓ Ù× × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ ¸ Û Ó× ÔÖÓÓ Û Ò ÐÙ ¸ × Ò×ØÖÙ Ø Ú º ÑÓÖÔ ×Ñ Ò ¸ Û Ø Ä ÑÑ Ð¸ Ä ÑÑ ´ º¿µ º Ä Ø Ñ Ò Ú Ö× Ð Ò ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ðº Ì Ò × ÈÖÓÓ º Ý Ú Ö× Ð ØÝ Ó Ø Ö × Ñ¾ Ô Ö × × Ë Ù× Ø ÓÖÑ ÐÐÝ Ö ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ÓÚ Ö º Ö Ê ¸ Ò Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÑÊ Ñʾ ¸ Ý ÓÖÑ Ð Ñ Ò Ú Ö× Ð Øݺ ØÚ º Ì « Ö Ò Ò Ñ Ò× ÓÒ × ×ÙÖ Ø Ú ¹ ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ×Ñ ½ Ñ¾É Ñ¾Ë ½º ÖÑ ªÊ Ý Ý ªË ½ ªÊ ½ Ò ÓÑÔÐ Ø ¸ Ò Ò Ù × ¹ ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ¸Û × ×ÙÖ¹ Ø Ú Ý ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº Ì ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ö × ×ÙÖ Ø Ú Ò Ó¹ ÑÓÖÔ ×Ñ× ÐÖ Ý ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ׸ ×Ó × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ѻ ÙØ × ÓÖÓÐÐ ÖÝ ÓÒ Ó Ø Ò× Ø Ø Ø × Ö Ò Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ö ÓÒÚ Ö ÒØ ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ÓÚ Ö Ø × ×Ô Ó Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ ´ Ø × Ü ×Ø×µº × Ò Ù ×Ø ÒØ ØÝ Ñ Ô ÑÊ ÑÊ ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÑÊ Ñ¾Ê ÑË Ñ˾ × Ò ÕÙ Ð× Ñ ´ÑË ÑÊ · Ñ¾Ë µº Ì Ö ¸ Ò Ù Ò Ò ×ÓÑÓÖÔ × × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð¸ Ø ØÓÔ Ð Ò Ó Ø Ö × Ö × × Ë Ò É Ê Ê Ë É É Ë × Ã × × Ë Ö Ö ³ Ë ³ ³ É Ë Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û Ú ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ú Ö× Ð ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Û × Ö Ø ÓÖ Ø Ø ÔÓ ÒØ ¿ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ¸ Û Ø ÐÓ Ð Ö Ò Ç¿ Ѿ¿ º Ï Ø ÓÓÖ Ò Ø × ½ ¸ ¾ Ò ¿ ÓÒ ¿ º Ï Û ÐÐ Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù× ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò ×¸ ÖÙÒÒ Ò ÖÓÑ ½ ØÓ ¿ × Û Ó ÒÓØ ÛÖ Ø Ø × Ö Ò ÜÔÐ ØÐݸ Û Ñ Ø × Û ÐÐ ÔÖ Ø Ò ¸ Ø Ø Ø ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÖÙÒ× ÖÓÑ ½ ØÓ ¸ Ò Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ò¸ Û Ø ÐÓ Ð Ö Ò ÇÒ Ñ¾Òº ÁÒ Ø Ò Ø × Ñ Ý × ÑÔÐ ¬ × Ñ ØØ Ö׸ Ù× Ø ×ØÓÔ× ÝÓÙ Ø Ò × ÓÖØ ÙØ׳¸ Û Ù× Ø Ø Ø Ø Ø Ö Ö ÓÒÐÝ Ø Ö Ò ×¸ ÙØ Ó × ÙÖ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º Ì × ×Ô Ó Ò × Ò Ó Ø Ò ÖÓÙÒ ½ ¼ Ý Ö Ò Ë Ö Ý Ö¸ Ý ÒÖ ÐÐ Ó ´ ÐØ ÓÙ Ñ ×ÓÑ Ñ ×Ø × Ò Ø × ÑÔÐ ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ø × Ó ¿µ Ò Ý Ê Ò Ö Ù Û ØÞº Ì Ñ Ò Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ Ó Ò Ö ØÓÖ× ÓÖ Ø ÐÓ Ø × × Ñ× ØÓ Ò Ûº Òº Ì Ï Ø ÓÓÖ Ò Ø × ¸ º º º ¸ ÓÒ Ð ÒÓ Ò × Ò Ö Ø Ý ½ Ò ¡ ÐÐ Ò·½ ÕÙ Ö Ø ÑÓÒÓÑ Ð× Ò Ø º Ç Ú ÓÙ×ÐÝ Ø ÙÐÐ ×ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ ¾ Ø× Ú Ò ÑÓÖ × ØÖÙ ¸ Ø Ð Ò × Ò ¹ ÒÚ Ö Òظ Ò Ý Ò Ö Ð Ò Ø ÓÖÝ Ø Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ó× Ò Ò ¹ ÕÙ Ú Ö ÒØ Ê Ñ¾ º Ï Û ÐÐ Ù× Ø Ò ¹ Ø ÓÒ ÓÒÐÝ ÓÒ Ò Ú Ð Ú Ð¸ Ò Ø Ø Û ××ÙÑ Ø Ø Ø × Ø Ó ÐÐ ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ× × ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ò ×º Ì Ò Ü Ò × Ò Ó Ö Ú Ö Ð ¸Û ÒØ ÒÝ Ú ÐÙ ÖÓÑ ½ ØÓ º Ï ÒÓØ Ø Ø Ø Ö Ö ØÛÓ ØÝÔ × Ó ÕÙ Ø ÓÒ ÛØ ¸ Ò ¾ Û ÐÐÓÛ Ò Ð×Ó Ø ÔÓ×× Ð ØÝ ¸ Ø Ò Û Ò ÛÖ Ø ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ø × Û Ýº Ì Ö Ð Ø ÓÒ× Ö ´ µ ´ µ ´ º½µ ÓÒ× Ö Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× · ÖÓÑ Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Û Ò·½Ø¡ Ø Ø ¾ Ѹ ÙØ × × Ø Ø Ø Ö Ö ÒÓ ÓÒ Ø ÓÒ׸ ×Ó Ñ ½ ¾ ´×Ù ØÖ Ø Ñ Ò× ÓÒ× ÓÑ Ò ÖÓÑ ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ×µº Ï Ø ÓÓÖ Ò Ø × ÓÒ ½¸ Ò ÛÖ Ø × ÓÖÑ ÕÙ Ø ÓÒ× · ÁØ × ÙÒ Ö×ØÓÓ Ø Ø º ÌÓ Ø × × ÓÖ ½ Û Ñ Ý Ø ¼¸ ÙØ ØÓ ÚÓ Ò·½ « ¡Ö ÒØ × × Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ׸ Û ÛÓÖ Û Ø Ø ×Ð ØÐÝ Ð Ö Ö ÒÙÑ Ö Ó ¾ Ú Ö Ð ×¸ ÓÖ Ò ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ø × × Ó ¼ ´ Ò µº Ì Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ð ÙÐÙ× Û ÐÐ Ú ×ÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ¸ Ò Û Û ÐÐ ¬Ò ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÖÑ ¸ Û × ÕÙ Ö Ø Ò Ø ¸ Û ÐÐ Ü Ü Ü Ò Ü Ü Á Ü Ë Á Ð Ð Ë Ü Ò Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ì Ò Ò Ò Ì Ü Ü Ü Ì Ò J.

Stevens: LNM 1811, pp. 45–53, 2003. c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003 × Ë Ô ¨ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ê ² Ý Ë Ì Ò ÓÖ Ú ÖÝ Ð Ø Ò Ø Ö × ÙÒ ÕÙ Ñ Ò Ø Ö Ñ ÓÑÑÙØ Ø Ú ² Ý Ö × Ö Ø Ö × Ø ÓÚ Ö Ë Ì × Ø ¬Ò Ø ÓÒº ÓÖ Ò Ó Ø Û Ó× Ó Ø× Ð ÓÚ Ö ¸ Û Á × ÒÓ ØÓ ¸Ø Ò × Ò ¸ Ò ÑÓÖÔ ×Ñ× Ê Ê × Ö × Ò Ø ¬ Ö ´ µ × Ø ×Ù Ø ÓÖÝ Ó ¸ Ð Ø ÑÓÖÔ ×Ñ× Ð ÓÚ Ö Ê º × Ø Ø ÓÖݸ Û Ó× Ó Ø× Ö Ø ÑÓÖÔ ×Ñ× Ö ÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ñ× ¼ ² Ý Ê Ö Ö × ÊÑÖ º Ì ¬Ö ´ µ × ÖÓÙÔÓ Ò Ø Ù×Ù Ð × Ò× ¸ Ø ÓÖÝ Ò ÐÐ ÑÓÖÔ ×Ñ× Ö ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ׺ Ê Ñ Ö º ÓÖ ¬Ü ¹ Ð Ö ¼ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÙÔÓ ×¸ ¼ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¬Ò Ø ÓÒ ÓÚ ¸ × Ó Ø× ØÖ ÔÐ × ´ µ¸ ÓÒ× ×Ø Ò Ó ­ Ø ¹ Ð Ö ¸ Ò Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÑÊ ÑÓÖÔ ×Ñ ¼º ´ µ ´ µ ÓÚ Ö × Ú Ò Ý Ò ¹ Ð Ö ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ªÊ ¸ ×Ù Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ñ ÓÑÑÙØ × ªÊ ª ªË ² º Ê Û Ê Ê Ê Ë Ê Ë Ë Ë ¼ ÙØ Ø × × Ü ØÐÝ Û Ø Û ¬Ò ØÓ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¼ º Ä Ø ´ µ Ø × Ø Ó ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ò ´ µº Ì Ò ´Ë Ø×µÝ ´ µ × ÙÒ ØÓÖ Ò Ò ØÙÖ Ð Û Ýº Ë Ñ Ð ÖÐݸ ´ µ × Ø × Ø Ó ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ò ´ µº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ×Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ ØÓÖ¸ × Ø × ¼ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ý Ì × × ÒÓØ Ø Ôº ½ º Ø ÓÖÝ Ó ÐÐ × Ø׸ ÙØ Ó × Ø× Ò ÖØ Ò ÙÒ Ú Ö× ¸ × Ë Á¸ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó Ø Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ º ÓÖ ÑÓ×Ø ÔÙÖÔÓ× × Ø × ¬Ò Ø ÓÒ ×ÙÆ ×º Ù× Ó Ø× ÑÔÓÖØ Ò ¸ Û Ú Ø Ö ÜÔÐ ØÐݺ Ä Ø ¼ Ò Ò ÐÝØ Ð Ö ¸ ÓÖ ÓÒ× Ö Ù ÐÐÝ × Ò ÙÐ Ö ØÝ ´ ¼ ¼µº ÁÒ Ø Ð ×Ø × Ø × ÑÓÖ Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÐÓÓ Ø Ø ÙÒ ØÓÖ ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ´ Òµ Ó ÖÑ× Ó Ò ÐÝØ ×Ô ×º Ì ÙÒ ØÓÖ Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¼ × ´Û Ø ×Ð ØÐÝ × ÑÔÐ ¬ ÒÓØ Ø ÓÒµ Ø ÙÒ ØÓÖ Òµ ´Ë Ø×µ ¼ ´ Á×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¼ ÓÚ Ö ¼´ µ Ý Ù× Ó ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÙÒ ØÓÖ ¼ × Ð×Ó Ù× ´Ë Ø×µ ¼ ´ Ò Ð µ Á×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¼ ÓÚ Ö ¼´ µ Ê ØÙÖÒ Ò ØÓ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÙÔÓ ¸ Û Ö Ñ Ö Ø Ø Ø ¬ Ö ´ µ ¼ ÓÒØ Ò× ÓÒÐÝ ÓÒ ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× ÑÓÖ Ò Ö ÐÐݸ Û Û ÐÐ ÐÛ Ý× ××ÙÑ Ø ÓÖÝ Ò Û ÀÓÑ Ö ´ µ ´ µ ÓÒ× ×Ø× Ó Ü ØÐÝ ÓÒ Ø Ø Ö´ µ × Ð Ñ ÒØ ÓÖ ÒÝ ØÛÓ Ó Ø× Ò º ¬Ò Ø ÓÒº Ä Ø Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Ò Ð µº Ò Ó Ø ¾ ´ µ × Ú Ö× Ð¸ Ø × Ø ×¬ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ø Ö¼ Ì Ì Ê Ê Ë Ä ÑÓÖÔ ¼×Ñ ÑÓÖÔ ×Ñ Ò Û Ø ¼ ×ÙÖ Ø Ú º¼ Ì Ò Ú ÖÝ Ò Ð Ø ØÓ ÑÓÖÔ ×Ñ ¸ ×Ù Ø Ø µ ´ µº Ø × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð¸ Ø Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ × × Ø ×¬ ÓÖ ÖØ Ò Ò ¼ º Ì Ó Ø × ´ ÓÖÑ ÐÐݵ × Ñ ¹ÙÒ Ú Ö× Ð¸ Ø × ´ ÓÖÑ ÐÐݵ Ú Ö¹ Ø Ò Ù ÑÓÖÔ ×Ñ ÑË Ñ¾Ë ÑÊ Ñ¾Ê × ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ø ÖÑ Ò Ò º Ï Ð×Ó Ù× Ø Ø ÖÑ Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖ × Ñ ¹ÙÒ Ú Ö× Ðº ¼ Ø× Ð × ÙÒ ÕÙ º × ÙÒ Ú Ö× Ð Ø Ñ Ô Ö Ê × Ö Ö × Ê × Ö ´ Ì Ó Ð Ö× × Ð¸ Ò Ý ¼ Ò ÐÐÝ Ê Ñ Ö º Ì ØÖ ØÑ ÒØ Ò Ë Ð½ Ò ÓØ Ö ×ÓÙÖ × × ×Ð ØÐÝ ÑÓÖ Ò Ö Ð¸ Ò Ø × Ò× Ø Ø Ø × Ø ÓÖÝ × Ø Ø Ó Ð Ö × ÓÚ Ö ¬Ü × ÖÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ò Ú Ö× Ð ØÝ Ø Ò ÒÚÓÐÚ × ÑË ´Ñ£ · Ñ¾Ë µº Ì × × Ø ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ò ¸ ÓØ ÖÛ × ÓÒ × Ù×Ø Ø ÜØÖ Ò Ø ÒÓØ Ø ÓÒº ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ø × ×ÓÙÖ × Ð Û Ø Ø Ð Ö × ÐØ Óѹ ÔÐ Ø ÆÓ Ø Ö Ò ÐÓ Ð Ö Ò Û Ø Ö × Ù ¬ Ð Ò Ð Ø £ Ø Ø ÓÖÝ Ó ÖØ Ò Ò ÐÓ Ð ¹ Ð Ö × Û Ø Ø × Ñ Ö × Ù ¬ Ð º Ì Ø ÓÖÝ £ × ÙÐÐ ×Ù Ø ÓÖÝ Ó Ø Ø ÓÖÝ £ Ó ÓÑÔÐ Ø ÆÓ Ø Ö Ò ÐÓ Ð ¹ Ð Ö × Û Ø Ø Ö × Ù ¬ Ð º Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö £ ÜØ Ò × ØÓ ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö £ ¸ Ý ÔÙØØ Ò ´ µ Ð Ñ ´ ÑÖ µ¸ Ò ÓÖ ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö £ ÓÒ Ó Ø Ò× ÙÒ ØÓÖ º Ç Ø× Ó Ö ÐÐ ÓÖÑ Ð Ó Ø׺ Ì ¬Ò Ø ÓÒ× Ó Ú Ö× Ð Ò ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð ÜØ Ò Ò Ò Ó Ú ÓÙ× Û Ý ØÓ Ø × ÖÓÙÔÓ ×º ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ö Ò ¬Ò × ­ Ø ÑÓÖÔ ×Ñ׺ × Ö Ö × Ê Ë ¼ Ö Ö Ë × ¼ Ö Ë Ê £ Ë £ £ £ £ Ê Ê ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ê Ñ Ö º ÁÒ Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ Ó Ø Ò ¬Ò × ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ú Ö× Ð Øݸ Û Ö ÕÙ Ö × ÓÒÐÝ Ø Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ª ¸ ÓÖ Ò ÓØ Ö ÛÓÖ × Ú ÖÝ ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ò Ù ÖÓÑ Ú Ö× Ð ÓÒ º ËÙ ¬Ò Ø ÓÒ × ÒÓØ ×ØÖÓÒ ÒÓÙ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÒ Û Ø ØÖ Ú Ð ØÓÖº × Ü ÑÔÐ Ó Ú Ö× Ð³ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ø × Û × Ò× ¸ Û × ÒÓØ Ú Ö× Ð¸ ÓÒ Ò Ø Ø ÙÒ ÓÒ Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ø ÒÝ ÓØ Ö ÓÖÑ Ø ÓÒº Ï Ò Ø Ò Ò Ù ÖÓÑ Ø Ú Ö× Ð Ô Öغ Ì ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ú Ö× Ð Ó Ø× Ò Ú Ò Ø Ö ×Ø Ô× ½º Ü ×Ø Ò Ó ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð¸ ÓÖÑ Ð Ó Ø Ð Ñ Ñ ÓÚ Ö ÓÑÔÐ Ø ÐÓ Ð Ð Ñ Ñ º Ö Ø Ö ÓÖ Ø × Ö Ú Ò Ý Ø Ë Ð ×× Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ׸ ÖÒ × Ù×× ÐÓÛº ¾º Ì ÓÖÑ Ð Ó Ø Ð Ñ Ñ Ò ´ µ × ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ò Ó Ø Ò ´ µº ÇÒ × ÓÛ× Ø Ü ×Ø Ò Ó Ò ¾ ´ µ¸ Û Ò Ù × Ð Ñ Ñ º Ý ×ÓÑ Ú Ö ÒØ Ó ÖØ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÒ ¬Ò × Ò Ò ÐÝØ Ð Ö Ò Ò Ò ÐÝØ Ó Ø ¾ ´ µ¸ Û × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ðº Ì × Ö Ö ÐÐÝ ØÛÓ ×Ø Ô׸ ÓÖÑÙÐ Ø Ò ÓÒ ¸ Ù× ×ÓÑ Ø Ñ × Ò Ò Ö ØÐÝ ÓÙÒ ÖÓÑ Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø ¬Ö×Ø Ô Öظ × Ò Ö Ù ÖØ³× ÔÖÓÓ Ó Ø Ü ×Ø Ò Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÓÖ ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × ´ º Ôº µº ¿º Ì Ò ÐÝØ ¸ ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð Ó Ø ¾ ´ µ × Ú Ö× Ðº ÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ ¸ ÙÒ Ö Û ÓÖÑ Ð Ú Ö× Ð ØÝ ÐÖ Ý ÑÔÐ × Ú Ö× Ð Øݸ × ½¸ Ë Øº ¿ º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ× Ö × Ø ×¬ ÓÖ ÑÓ×Ø ÒÓÛÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ׸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü ×Ô ×¸ Ó ×Ó¹ Ð Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×¸ Ó Ó Ö ÒØ ÑÓ ÙР׸ Ò Ó ÔÖ Ò Ô Ð ÙÒ Ð × ÓÒ Óѹ Ô Ø ÓÑÔÐ Ü ×Ô ×º Ü ÑÔÐ º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ ×Ø Ô ¿ ÒÒÓØ ÓÒ Ø × ×Ð Ø ÑÓ ¬ Ø ÓÒ Ó Ò Ü ÑÔÐ Ù ØÓ Ù Û ØÞº ÓÒ× Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¿ · ¿ ·½ ×ÑÓÓØ ÆÒ ÙÖÚ ØÓ ×Ô ¬ ¸ Ø ¼º Ú ÖÝ ÓÖÑ Ø ÓÒ ½ ÓÚ Ö Þ ÖÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð × × ØÖ Ú Ð ´ ¼ Ù× × ×ÑÓÓØ µ¸ ×Ó ¼ × Ò Ò ÐÝØ ¸ Ú Ò Ð Ö ¸ ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð Ó Øº Æ Ú ÖØ Ð ×× Ø ÓÒ ¹Ô Ö Ñ Ø Ö Ñ ÐÝ ¿ · ¿·½· × ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ´ Ø × Ø À ×× ÒÓÖÑ Ð ÓÖÑ ÓÖ Ù ÙÖÚ × Ò ÆÒ ÓÓÖ ¹ Ò Ø ×¸ Û Ø Ø ÑÓ ÙÐ Ö Ô Ö Ñ Ø Öµº Ï ¬Ö×Ø × ÓÛ Ø Ø Ø Ñ ÐÝ × ØÖ Ú Ð ÑÓ ÙÐÓ ´ ¾ µº ÓÒ× Ö Ø Ð Ñ ÒØ ¾ ¼ ´ µ ÁÑ ¼ ´ ¾ µº Ï Ø ÖÑ Ò ¸ ¸ Ò ¸ ×Ù Ø Ø ¿ ¾ · ¿ ¾ · ´½ · ¿ · ¿ µ Ï ÒØ ¸ ½¿¾¸ Ò ½ ¿ ¾º Ì Ò ¡ ´½ µ ´ · ¿½ ¾ µ¿ · ´ · ½¿ ¾ µ¿ · ½ · ´ · ½¿ ¾ µ´ · ¿½ ¾ µ ½ · ¿ · ¿ ´ÑÓ ¾ µ Ö × × Ë Ë × Ë Ë × Ë × Ë × Ë × × Ë Ë Ü Ý Ì Ü ÜÝ À Æ À Ü Ü Ü Ý ÜÝ ¢ Ý ÜÝ ÜÝ Ý Ü Ü Ý Ý Ý ÜÝ ÜÝ ÜÝ Ü Ü Ý Ü Ý Ý ÜÝ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ì × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð×Ó × ÓÛ× Û Ø ØÓ Ó Ò Ò Ö Ð ÔÙØ ¸ Ò ¬Ò ´ ÓÖÑ Ðµ ÔÓÛ Ö × Ö × ´ µ Ò ´ µ¸ Û Ø ´¼µ ´¼µ ½¸ ×Ù Ø Ø Ø ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ´ µ ´ µ ØÖ Ú Ð × × Ø Ñ ÐÝ ´ ¿ ¿ · ¿ ¿ · ½ · ¾µ ¿ · ¿ · ½ Ì × Ð × ØÓ Ø ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× ¿ ½¸ ´½ · ¾ µ ½¸ ÖÓÑ Û Û Ø ¡¿ ¡¾ ´ µ ´ µ ½ ¼ Ì ÙÒ Ø ÓÒ × Ø ÒÚ Ö× Ó Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ ½ ¾ Ò Ø Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó ´ µ ´½ ¼µ¸ Ò × × ×Ù Ò Ò ÐÝØ ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ¬¹ Ò Ø Ö Ù× Ó ÓÒÚ Ö Ò º Ì Ö ÓÖ Ø ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÓÚ ÓÒÚ Ö ÓÖ ¸ ×Ó Ø Ö × ÒÓ Ú ÐÙ Ó Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Û Ø ÓÒÚ Ö¹ Ò ÓÒ Ø Û ÓÐ ÆÒ ÔÐ Ò º Ü ÑÔÐ Ø Ð Ö × º ÇÒ ÒÒÓØ ÜÔ Ø Ø Ü ×Ø Ò Ó Ò ÆÒ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÆÒ × Ñ × Û Ø ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×º ÁÒ×Ø ÓÒ × ØÓ ÛÓÖ Û Ø Ø Ð Ò ÓÙÖ ÓÓ × Ó Ø × Ò ÙÐ Ö ÐÓ Ù× Ø × ÖÒ Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ø Ò× Ð × Ø ÓÒ Ó ¹ Ð Ö Ó ¬Ò Ø ØÝÔ º Ý Ö ×ÙÐØ Ó Ð Ð ¸ Ð Ö Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × Ò Ø × × Ò× Ü ×غ ÓÖ ÑÓÖ Ø Ð׸ × ÖØ¿¸ ÃÈÊ º ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÔÖÓÔ Ö × Ñ × Ø Ò ÔÔ Ò Ø Ø Ò Ð Ö Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó × ÒÓØ Ü ×Ø Ò Ð Ö ¿ ×ÙÖ ÓÚ Ö ×¸ ÓÒ× Ö × ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ¸ Ò ´ Ò ÐÝØ µ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ø ×ÑÓÓØ × ×Ô Ó Ñ Ò× ÓÒ ¾¼¸ ÙØ Ð Ö ¿ ×ÙÖ × ÓÖÑ ÓÒÐÝ ½ Ñ Ò¹ × ÓÒ Ð Ñ Ð ×º Ï ÒÓÛ ÓÑ ØÓ Ë Ð ×× Ò Ö³× ÓÒ Ø ÓÒ׺ Ä Ø Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Ò Ð µ Ò ÒÓØ Ð×Ó Ý Ø Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø ÙÐÐ ×Ù Ø ÓÖÝ Ó ÖØ Ò Ò Ð Ö ×º ¬Ò Ø ÓÒº ×ÙÖ Ø ÓÒ ¼ Ò × ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒ¸ ´ Ö µ¾ ¼ ¼ Ò Ö ¸ º º¸ ÓÖ ×ÓÑ ¾ Û Ø ¾ ¼ Ø × ÕÙ Ò ¼ ¡Ø ¼ ¨ ¼ × Ü Øº ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µº Ä Ø ¼ Ò ¼¼ ÑÓÖÔ ×Ñ× Ò ¸ Ð Ø ¾ ´ µ ¼ ¼¼ µ Ò ÓÒ× Ö Ø ÒÓÒ Ð Ñ Ô Ö ´ ¼ ¢Ê ¼¼ µ Ö ´ µ ¢ Ö ´Êµ Ö ´ ´ µ Ø × Ñ Ô × ×ÙÖ Ø ÓÒ ¼¼ × ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒº ´µ Ø × ØÚ Ò ¼¼ º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÙÒ ØÓÖ Ø × ÑÔÐ Ý Ø ÓÐÐÓÛ¹ Ò ×ØÖÓÒ Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ¸ Û × × Ø ×¬ Ò Ñ ÒÝ ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ø ³ Ø Ü ³ Ø Ü Ý Ü³ ݳ Ý ³ س Ü ³ ³ Ø ÜÝ ³ Ý Ø³ Ø ³ Ø ³ Ø Þ Þ Þ Ø Ã ÜÝ Ã Ã Ã ¨ Ê ¨ Ê Ø ¨ Ê Ø Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ö Ê Ê Ê Ê ¼ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½¼ µº ÁÒ Ø × ØÙ Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ Ø Ñ Ô ´ ¼ ¢Ê ¼¼ µ Ö ´ ¼ µ ¢ Ö ´Êµ Ö ´ ¼¼ µ × Ò ÕÙ Ú Ð Ò Ó Ø ÓÖ ×º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ ÒÚÓÐÚ × Ø ¬ Ö ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ÓÖ ×¸ Û × ØÓ ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ø ÓÖÖ Ø × Ò× ´× Ê Ñ½¸ ¾º µ¸ ×Ó Û Ú Ø Ð ×× Ò ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Û Ø Ø ØÙ ÐÐÝ Ñ Ò× Ê Ñ½¸ ¾º ÓÒ Ø¼ ÓÒ ´Ë½¼µº Ä ¼Ø ¼¼ ¼¼ ×Ñ ÐÐ ×ÙÖ¼¼ Ø ÓÒ¸ Ò ÓÒ× Ö ¼ ¾ ´¼¼ µº ÓÖ ´ µ ¾ Ö´ µ Ò ´ µ ¾ Ö ´ µ Ø ¬ Ö ÔÖÓ Ù Ø ´ ¢Ö µ ¾ Ö ´ ¼ ¢Ê ¼¼ µ Ü ×Ø׺ Ê Ñ Ö º ÙÒ ØÓÖ × Ø × Ý Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ × Ð×Ó ÐÐ × Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ÓÙ׸ Û Ð Ø Ò Ñ ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ö Ö× ØÓ ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½¼ µº Ì ÓÒ Ø ÓÒ× ´Ë½µ´ µ Ò ´Ë½µ´ µ Ö ÐÐ ´À½µ Ò ´À¾µ Ò Ë Ð½ ¸ ÖÓÑ ÙÐи Û × Ë Ð ×¹ × Ò Ö³× Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÓÖ ÓÖÑ ÐÐÝ Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ð Ó Øº Á ÓÐÐÓÛ Ö ´ÕÙ ÒÓØ Ø ÓÒµ Öؽ ¸ Û ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ð × Ë Ð ×× Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ׸ ÓÖ Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ × ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ Ó ÆÓ Ø Ö Ò ¹ Ð Ö × º Ð×Ó ½¸ Ð ÓÖ Ø Ù Ð ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ¬ Ö ÖÓÙÔÓ × ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Òµ Ó Ò ÐÝØ ×Ô ×º Ê Ñ Ö º Ý ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ ÓÒ Ø× Ò ØÙÖ Ð Ú ØÓÖ£ ×Ô ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ö ´ µ ÓÖ ¾ ´ µ Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Û Ø ¾ ÓÑ × ÖÓÑ Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ¸Û ÒÙ × Ò Ø ÓÒ £ ´ µ ´ µ¸ Ò Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ñ Ô ¢ ¸ Ú Ò Ý´ · · µ ´ ´ · µ µº Ì Ö ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ñ × × Ò× ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë¾µº Ä Ø ¾ ´ µº Ì Ò Ñ Ö ´ µ ½º ÄØ Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ¸ Û × Ø ×¬ × Ø ÓÒ Ø ÓÒ× ´Ë½µ Ò ´Ë¾µº ÓÖ Ú ÖÝ ¾ ´ µ ÓÖÑ Ð Ñ Ò Ú Ö× Ð Ó Ø Ò Ü ×Ø׺ Ì × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ ´Ë Ð ×× Ò Öµº Ä Ø ´Ë Ø×µ ÙÒ ØÓÖ¸ ÓÖ Û ´ µ Ö Ê Ê Ê Ö Ö Ö Ê Ê Ê Ê Ê Ö Ö Ö Ê Ê Ö Ö Ê £ Ö Ö Ö ÓÒ× ×Ø× Ó ÓÒ Ð Ñ Òغ ÓÖÑ ÐÐÝ Ñ Ò Ú Ö× Ð Ó Ø Ü ×Ø× Ò ÓÒÐÝ × Ø ×¬ × ´Ë½µ Ò ´Ë¾µº ÈÖÓÓ º Ì Ò ×× ØÝ × ×Ý ØÓ × ¸ Û ÓÒÐÝ Ú Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº Ä Ø × × ´ ½ ¸ º º º ¸ µº Ï ÓÒ×ØÖÙ Ø × Ð Ñ Ø Ó Ñ ´ µ ¸ Ò Ø ×Ù ×× Ú ÕÙÓØ ÒØ× Ó Ø ÓÖÑ Ð ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ºÏ ½ Ø ÖÑ Ò Ò Ù Ø Ú ÐÝ Ñ Ò Ñ ¾ ´ Ñ µ¸ Û × Ø ×¬ × Ø Ñ¸ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ÐÐ ÖØ Ò Ò Ö Ò × ¼ Û Ø ÑÑÊ ·½ ¼º ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¸ Ò Ð Ø ½ ¾ ´ ½ µ Ø Ð Ñ Òظ ÈÙØ ½ Ѿ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ ½ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ º Ä Ø Ñ ¾ ´ Ñ µ ÓÒ×ØÖÙ Ø º Ì × Ø Ó Ð× Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø ÑÈ Ñ Ò Ð Ø ØÓ Ò Ó Ø Ò ´ µ¸ × ÐÓ× Ñ¸ Ò Ø Ø Ñ ÙÒ Ö ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ò Ö ×Ù Ð׸ Û Ò¸ Ý ÒÐ Ö Ò Û Ø ÓÙØ Ë È Ë È Â × Â Ë Â ¼ × È Ì Ë × Ê Ë Ì Ë Â Â × Â Ã È Â Â ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ½ Ò Ò ¸ ××ÙÑ Ø Ø · ¢È ÂÑ ´ µ¸ Ñ × ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ Ú × Ð Ø ØÓ ´ µº Ä Ø Ñ·½ Ø Ñ Ò Ñ Ð Ð Ñ Òظ ÔÙØ Ñ·½ ÓÖ Ñ·½ ¾ ´ Ñ·½ µ ÒÝ Ð Ø Ó Ñ º Ñ·½ Ò Ø Ï Ú ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø ÓÖÑ Ð Ó Ø Ð Ñ Ñ × Ø ×¬ × Ø Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ÖØ Ò Ò Ð Ö × Ý Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ð Ò Ø Ø ×ÙÆ × ØÓ ÓÒ× Ö ×Ñ ÐÐ ×ÙÖ Ø ÓÒ ¼ ÐØ ¾ ¼ Ò Ð Ñ ÒØ Û Ø ÑÊ ¼º Ä Ø ¼ Ð ¼ ÓÚ Ö º ÁØ ×ÙÆ × ØÓ ÓÑÔÐ Ø Ø ØÓÔ Ð Ò Ó Ú ÖÝ Ö Ñ Â Ã Â Ã È Ë È Â Â Â È Ã Â È Ã È Â Ã Â Ë × × × Ê Ê Ê Ø Ê ¼Ø Ö Ö Ê ×Ñ·½ Ã Ö Ý ¼ Ý ¼ Ò × Ø ¼ ´¼ µ¸ Ø Ò Ñ ¼ ¼ Ñ ¼ ¼ ¬Ò Ѽ Ñ ¢Ê Ñ Ò ÑËÑ ¼ ¼ ¼ ¼º ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ Ú × Ò Ó Ø Ñ ¾ ´ Ñ µ¸ Ñ ÔÔ Ò ØÓ Ò Ñ º × × ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ¸ Ø Ñ Ô Ò Ð Ø ØÓ Ñ Ô Ñ ¼Ñ º ÓÒ× Ö Ø ÖÑ Ô ¼ ¼ Û Ñ ×Ñ Ë Ë Ê Ö Ù Ø Ë × È È Ù Ë Ë Ë ¼ Ö È Ù × Ë Ë È Ë Ý Ê ÝÕ Ý Ñ Ì Ö Ö ÒÓÛ ØÛÓ ÔÓ×× Ð Ø × Ø Ö Ø Ñ Ô × ×ÙÖ Ø Ú ¸ Ò Û × Ñ·½ Ö Ý ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ñ·½ ´ Ù× Ð Ø ¼Ñ Ü ×Ø×µ¸ Ò ØÓÖ × × ÓÚ Ö Ñ·½ ¸ ÓÖ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ Ñ Ô× ´ µ ×ÓÑÓÖÔ ÐÐÝ ÓÒØÓ Ñ ´ ÓÖ Ñ Ò× ÓÒ Ö ×ÓÒ×µ¸ Ò Ø × Ñ Ô Ò ÒÚ ÖØ º ÁÒ ÓØ × × Ø Ö ¼ × Ñ Ô Ñ·½ Ø Ø ¼ Ò ¼¼ ´ Æ µ£ Ñ·½ Ú Ø × Ñ Ñ ×Ù Ñ º ÙØ Ø Ò Û Ö ÓÒ ¸ Ù× ´ µ Ø× ØÖ Ò× Ø Ú ÐÝ ÓÒ Ø ¬ Ö ÓÚ Ö º ÓÖ Ø × Û Ö Ñ Ö Ø Ø ¼ ¢Ê ¼ × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ¼ ¢ ÙÒ Ö Ø Ñ Ô ´ µ ´ ·´ µµ¸ Ò Ý ´Ë½µ´ µ Ò ´Ë½µ´ µ Û Ú ×ÙÖ Ø ÓÒ ´ ¼ µ ¢ ´ µ ´ ¼ ¢ µ ´ ¼ ¢Ê ¼ µ ´ ¼ µ ¢ ´Êµ ´ ¼ µ ÙØ ×ØÖÓÒ Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ø Ø ÙÒ Ú Ö× Ð Ñ ÐÝ Ü ×Ø׺ Ì Ò Ø Ö × × ¹ ÖÒ Ò Ø ÙÒ ØÓÖ × Ø ×¬ × ´ µ ÀÓÑ´ µ Ë ´ µº Ï Ò Ø × Ð ×Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÐ × ÓÖ ÖØ Ò Ò Ø ÙÒ ØÓÖ × ÐÐ ÔÖÓ¹Ö ÔÖ × ÒØ Ð º ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ × Ø Ø ´Ë½µ Ò ´Ë¾µ¸ ÓÖ ´À½µß´À¿µ¸ ÓÐ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÓÙÖØ Ë Ð ×× Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ¼ Ø ÓÒ ´À µº ¼ ÓÖ ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒ ¼ ÓÒ × ´ ¼ ¢Ê ¼ µ ´ µ ¢ ´Êµ ´ µº ËÑ·½ Ë Ê Û Â Û Â Ë Ú Ë × Õ Ë Ö Û Û È Ö Ô Ë Ú × Ö Ö Ê Ü Ý Ü Ü Ê Ý Ê Ê Ü Ê Ê Ê Ë Ê Ë Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ÓÖ Ñº Ì ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÙÔÓ × ÓÑÓ Ò ÓÙ׺ ÓÖ ×ÓÐ Ø × Ò¹ ÙÐ Ö Ø × ÓÖÑ Ð Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ü ×غ Ì ¾ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÈÖÓÓ º Ï ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½¼ µº × Û Ù× Ø ¨ Ð ØØ Ö× Ò ØÓ × Ö ¼¼ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò Ö Ð Ø ÓÒ׸ Û ÓÒ× Ö Ö Ò × ¼ ¼¼ ¸ Û Ø ¼¼ ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒº Ï ÛÖ Ø Ø Ð Ñ ÒØ× Ó × · ¸ ×Ó ´ · µ º Ì Ò ¼ ¢ ¼¼ ´ ¼ ´ ¼µ · µ ¼ ¾ ¾ × Ò ÙÐ Ö ØÝ ¼¼ ÓÚ Ö ¼¼ × Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ× Ó Ø ÓÖÑ ´ µ · ¼¼ ´ µ¸ Ò Ö Ð Ø ÓÒ× ´ µ · ¼¼ ´ µ¸ ×Ù Ø Ø ¼ ´ ´ µ ´ µµ ¡ · ´ µ ´ µ ´ ´ µ ´ µµ · ´ ¼µ ¼¼ ´ µ · ¼¼ ´ µ ´ ¼µ Ò ¼¼ º ÓÒ× Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ ¼ ÓÚ Ö ¼ ¸ Ñ ÔÔ Ò ØÓ Ç ª ÙÒ Ö ¼ Ñ Ô Ò Ù ÖÓÑ º Í× Ò Ò ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó Û Ñ Ý ××ÙÑ Ø Ø × Ú Ò Ý ÔÔÐÝ Ò ØÓ Ø Ó Æ ÒØ׺ Ì Ñ × Ó Ø Ò Ö ØÓÖ× Ó Ø Ð Ó ¼ Ö ÜÔÖ ×× Ð Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ µ¸ ¼ Ñ º ËÓ Û Ñ Ý Ò Ó Ò Û Ø Ø Ñ Û Ò Ö Ù ØÓ Ñ ¼ ¼ ¼ ¼ ××ÙÑ Ø Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ µ × Ø × Ý ´ ´ µµ ´ ´ ¼ µµ¸ Ò ¼ ¼ ¼ Ð Û × ÓÖ Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ´ ´ µµ ´ ´ µµº Ï ÒÓÛ ¬Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö ¼ ¢ ¼¼ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ¼ ¼ ¡ ´ µ ´ ´ ¼ µµ · ¼¼ ´ µ ¡ Ö Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü × Ø Ò ¼ ´ ¼ µ ´ ´ ¼ µµ · ¼¼ ´ µ º ½ Ó ¬Ö×Ø ÓÖ Ö Ò¬Ò Ø × Ñ Ð µ × Ø ×Ô Ì Ú ØÓÖ ×Ô ¼´ ¼ ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ò Û Ú × Ò Ø Ø Ø × × ¬Ò Ø Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÖ ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×º ÙØ Ê Ø ¨ Ø Ø Ü Ê Ü Ü Ø Ü ØÊ Ø Ü Ü Ê Ü Ê Ü Ü Ê Ü Ü Ê Ü Ü Ê Ü Ü ¼¼ Ü Ü Ü ¨ Ü ¼ Ü Ê Ü ¨ Ê Ü ¨ Ü Ê Ü Ü Ü ¨ Ü Ø Ê Ü ¨ Ü Ø Ü Ì ÇÔ ÒÒ ×× Ó Ú Ö× Ð ØÝ º ÓÒ× Ö ­ Ø ÓÐÓÑÓÖÔ Ñ Ô ¸ ×Ù Ø Ø Ø Ö Ø Ð ×Ô Ó × ¬Ò Ø ÓÚ Ö º ÇÔ ÒÒ ×× Ó Ú Ö× Ð ØÝ × Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø Ø × Ø Ó ÔÓ ÒØ× ¾ ¸ ×Ù Ø Ø ´ × µ ´ µ × Ú Ö¹ × Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÑ ´ × × µ ´ µ¸ × Ö × ÓÔ Òº ÓÖ ÖÑ ´ ¼µ ´ ¼µ Ø × ÔÔÐ × ÓÖ ×Ù Ø Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ú º Ì Ü ×Ø Ò ÔÖÓÓ Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Û Ø ÓÙ Ý³× Ò ¹ Ò ÐÝØ Ñ Ø Ó × ÈÓ Ð×Ó × ÓÛ× Ø × ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø × × Ð×Ó ØÖÙ ÓÖ ÓØ Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ׸ Ò ÓÒØÖ ×Ø Û Ø Ø ÔÓÛ Ö × Ö × Ñ Ø Ó º ÖØ Ò × ÕÙ Ø Ò Ö ÐÐÝ × ÓÛÒ Ø Ø ´ ÓÖÑ Ðµ Ú Ö× Ð ØÝ × Ò ÓÔ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ×ÙÆ ÒØÐÝ Ò ³ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ× Ò Ð Ö ÓÑ ØÖÝ Öؽ º Ò Ò Ö × ÜØ Ò Ø × Ö ×ÙÐØ× ØÓ Ø Ò ÐÝØ × ½ ÓÖ ×ÓÑ Û Ø × ÑÔÐ Ö ÔÖÓÓ × Ð º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÓÖÑÙÐ Ø Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ׸ ÓÒ × ØÓ ÓÒ× Ö ÑÓÖ ÐÓ Ð Ó Ø× Ø × Ð × ØÓ Ó¬ Ö Ø ÓÖ × ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Òµ Ó Ò ÐÝØ ×Ô ×¸ ÓÖ Ø ÓÖÝ Ó × Ñ ×¸ ÐÐÙ ØÓ ÓÚ º Ì Ò ÓÒ ¬Ò × ×ÓÑ ÑÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ׸ Û Á Û ÐÐ ÒÓØ Ú Ö Ø Ý ÒÚÓÐÚ ÙÒ ØÓÖ Ð Ó ×ØÖÙ ¹ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ º ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ × Ò Ó ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × Ø Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ × ÔÖÓÚ Ý Ø ÓØ Ò ÒØ ÓÑÔÐ Ü ´× ½¸ È ½¸ È ¿ µº ÓÖ Ø × ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÖÑ Ð Ú Ö× Ð ØÝ × Ò ÓÔ Ò ¦ × Ë ¦ Ë Ë Ë ¦ Ë × Ë × ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ¿ ÔÖÓÔ ÖØݺ ÌÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ð×Ó Ú Ö× Ð ØÝ × ÓÔ Ò¸ ÓÒ Ò Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ Ö Ø Ö ÓÒ Ó Ð ÒÒ Ö ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð¸ Ë ØÞ ´ º¾µ º ËÙÔÔÓ× Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ ¾ Ó ¼ ¾ ´ µ Ü ×Ø׺ Ì Ò Ð×Ó Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¼ Ü ×Ø× Ò ¸ Ò Ú ÖÝ × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ×¼ Ò × Ú Ö× Ðº × × Ì ÔÖÓÓ Ù× × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ ¸ Û Ó× ÔÖÓÓ Û Ò ÐÙ ¸ × Ò×ØÖÙ Ø Ú º ÑÓÖÔ ×Ñ Ò ¸ Û Ø Ä ÑÑ Ð¸ Ä ÑÑ ´ º¿µ º Ä Ø Ñ Ò Ú Ö× Ð Ò ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ðº Ì Ò × ÈÖÓÓ º Ý Ú Ö× Ð ØÝ Ó Ø Ö × Ñ¾ Ô Ö × × Ë Ù× Ø ÓÖÑ ÐÐÝ Ö ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ÓÚ Ö º Ö Ê ¸ Ò Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÑÊ Ñʾ ¸ Ý ÓÖÑ Ð Ñ Ò Ú Ö× Ð Øݺ ØÚ º Ì « Ö Ò Ò Ñ Ò× ÓÒ × ×ÙÖ Ø Ú ¹ ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ×Ñ ½ Ñ¾É Ñ¾Ë ½º ÖÑ ªÊ Ý Ý ªË ½ ªÊ ½ Ò ÓÑÔÐ Ø ¸ Ò Ò Ù × ¹ ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ¸Û × ×ÙÖ¹ Ø Ú Ý ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº Ì ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ö × ×ÙÖ Ø Ú Ò Ó¹ ÑÓÖÔ ×Ñ× ÐÖ Ý ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ׸ ×Ó × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ѻ ÙØ × ÓÖÓÐÐ ÖÝ ÓÒ Ó Ø Ò× Ø Ø Ø × Ö Ò Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ö ÓÒÚ Ö ÒØ ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ÓÚ Ö Ø × ×Ô Ó Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ ´ Ø × Ü ×Ø×µº × Ò Ù ×Ø ÒØ ØÝ Ñ Ô ÑÊ ÑÊ ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÑÊ Ñ¾Ê ÑË Ñ˾ × Ò ÕÙ Ð× Ñ ´ÑË ÑÊ · Ñ¾Ë µº Ì Ö ¸ Ò Ù Ò Ò ×ÓÑÓÖÔ × × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð¸ Ø ØÓÔ Ð Ò Ó Ø Ö × Ö × × Ë Ò É Ê Ê Ë É É Ë × Ã × × Ë Ö Ö ³ Ë ³ ³ É Ë Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û Ú ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ú Ö× Ð ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Û × Ö Ø ÓÖ Ø Ø ÔÓ ÒØ ¿ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ¸ Û Ø ÐÓ Ð Ö Ò Ç¿ Ѿ¿ º Ï Ø ÓÓÖ Ò Ø × ½ ¸ ¾ Ò ¿ ÓÒ ¿ º Ï Û ÐÐ Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù× ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò ×¸ ÖÙÒÒ Ò ÖÓÑ ½ ØÓ ¿ × Û Ó ÒÓØ ÛÖ Ø Ø × Ö Ò ÜÔÐ ØÐݸ Û Ñ Ø × Û ÐÐ ÔÖ Ø Ò ¸ Ø Ø Ø ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÖÙÒ× ÖÓÑ ½ ØÓ ¸ Ò Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ò¸ Û Ø ÐÓ Ð Ö Ò ÇÒ Ñ¾Òº ÁÒ Ø Ò Ø × Ñ Ý × ÑÔÐ ¬ × Ñ ØØ Ö׸ Ù× Ø ×ØÓÔ× ÝÓÙ Ø Ò × ÓÖØ ÙØ׳¸ Û Ù× Ø Ø Ø Ø Ø Ö Ö ÓÒÐÝ Ø Ö Ò ×¸ ÙØ Ó × ÙÖ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º Ì × ×Ô Ó Ò × Ò Ó Ø Ò ÖÓÙÒ ½ ¼ Ý Ö Ò Ë Ö Ý Ö¸ Ý ÒÖ ÐÐ Ó ´ ÐØ ÓÙ Ñ ×ÓÑ Ñ ×Ø × Ò Ø × ÑÔÐ ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ø × Ó ¿µ Ò Ý Ê Ò Ö Ù Û ØÞº Ì Ñ Ò Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ Ó Ò Ö ØÓÖ× ÓÖ Ø ÐÓ Ø × × Ñ× ØÓ Ò Ûº Òº Ì Ï Ø ÓÓÖ Ò Ø × ¸ º º º ¸ ÓÒ Ð ÒÓ Ò × Ò Ö Ø Ý ½ Ò ¡ ÐÐ Ò·½ ÕÙ Ö Ø ÑÓÒÓÑ Ð× Ò Ø º Ç Ú ÓÙ×ÐÝ Ø ÙÐÐ ×ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ ¾ Ø× Ú Ò ÑÓÖ × ØÖÙ ¸ Ø Ð Ò × Ò ¹ ÒÚ Ö Òظ Ò Ý Ò Ö Ð Ò Ø ÓÖÝ Ø Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ó× Ò Ò ¹ ÕÙ Ú Ö ÒØ Ê Ñ¾ º Ï Û ÐÐ Ù× Ø Ò ¹ Ø ÓÒ ÓÒÐÝ ÓÒ Ò Ú Ð Ú Ð¸ Ò Ø Ø Û ××ÙÑ Ø Ø Ø × Ø Ó ÐÐ ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ× × ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ò ×º Ì Ò Ü Ò × Ò Ó Ö Ú Ö Ð ¸Û ÒØ ÒÝ Ú ÐÙ ÖÓÑ ½ ØÓ º Ï ÒÓØ Ø Ø Ø Ö Ö ØÛÓ ØÝÔ × Ó ÕÙ Ø ÓÒ ÛØ ¸ Ò ¾ Û ÐÐÓÛ Ò Ð×Ó Ø ÔÓ×× Ð ØÝ ¸ Ø Ò Û Ò ÛÖ Ø ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ø × Û Ýº Ì Ö Ð Ø ÓÒ× Ö ´ µ ´ µ ´ º½µ ÓÒ× Ö Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× · ÖÓÑ Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Û Ò·½Ø¡ Ø Ø ¾ Ѹ ÙØ × × Ø Ø Ø Ö Ö ÒÓ ÓÒ Ø ÓÒ׸ ×Ó Ñ ½ ¾ ´×Ù ØÖ Ø Ñ Ò× ÓÒ× ÓÑ Ò ÖÓÑ ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ×µº Ï Ø ÓÓÖ Ò Ø × ÓÒ ½¸ Ò ÛÖ Ø × ÓÖÑ ÕÙ Ø ÓÒ× · ÁØ × ÙÒ Ö×ØÓÓ Ø Ø º ÌÓ Ø × × ÓÖ ½ Û Ñ Ý Ø ¼¸ ÙØ ØÓ ÚÓ Ò·½ « ¡Ö ÒØ × × Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ׸ Û ÛÓÖ Û Ø Ø ×Ð ØÐÝ Ð Ö Ö ÒÙÑ Ö Ó ¾ Ú Ö Ð ×¸ ÓÖ Ò ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ø × × Ó ¼ ´ Ò µº Ì Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ð ÙÐÙ× Û ÐÐ Ú ×ÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ¸ Ò Û Û ÐÐ ¬Ò ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÖÑ ¸ Û × ÕÙ Ö Ø Ò Ø ¸ Û ÐÐ Ü Ü Ü Ò Ü Ü Á Ü Ë Á Ð Ð Ë Ü Ò Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ì Ò Ò Ò Ì Ü Ü Ü Ì Ò J.

33–38, 2003. c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003 À Æ ¿ Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ Ø ÖÑ Ò ÙÔ ØÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø Ñº Ì × Ú × Ø Ò · Ü Ü Ø · Ü ´ º¾µ × ¬Ò Ð ÓÖÑ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ï Ø Ø × ÜØÖ Ú Ö Ð ×º ÐØ ÖÒ Ø Ú Ðݸ ÕÙ Ø ÓÒ× ´ ¾µ Ò × Ò × ÙÒ ÓÐ Ò Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÓÒ ×¸ Ò Û Ö × Ò ÓÖ Ø ­ ØØ Ò Ö Ø × × Ø Ñ Ø Ó Ó Ð º Ï Ð Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ´ ½µ · Ü Ü Ð Ü ÜÐ Ü Ð Ð · Ü ÜÐ · Ü Ü Ü · ÑÜ Ñ Ð Ñ Ð Ð Ñ Ð ÜÑ ÐÑ Ð · · · ÐÑ Ð Ð Ð Ð · · Ñ ÜÐ ÜÐ Ü Ñ Ð Ü Ü ÑÜ Ñ Ñ Ð Ð Ð Ð · · Ð Ð Ð Ð Ð Ì Ö Ø Ò × Ó Ø × ÕÙ Ø ÓÒ × Ø Ð ×Ø ÕÙ Ö Ø Ò Ø ´ ÚÒ ÓÙÖ ××ÙÑÔØ ÓÒ ÓÒ Ø µº ÌÓ Ú Ð Ø Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ø × ØÓ Ú Ò × º Ì Ó Æ ÒØ× Ó Ø Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ü Ò Ð Ð Ð · Ï ÒØÖÓ Ù ÓÖ ÐÐ Ú ÐÙ × Ó Ø Ð Ð Ñ Ð Ð Ñ Ð Ð Ð ´ º¿µ ¼ Ð Ñ Ð Ò ×Ø Ñ Ð Ð ¼ Ð Ö Ú Ø ÓÒ Ð Ð Ì ÕÙ Ø ÓÒ× ´ µ Ö Ñ ¼ ÓÖ ¸ Ò ¼º Ï Ö Ñ Ö Ø Ø Ø × ÓÖÑÙÐ × ÒÓØ ×ÝÑÑ ØÖ ÓÐÐÓÛ Ò ÒØ Ø × Ñ · Ñ Ñ · Ñ · Ñ Ð Ð · Ñ Ð Ì Ð ×Ø ´ºµ Ñ Ñ Ð ´ ¿µ ÓÑ × Ò Ò ¸ ÙØ Û ÒÓØ Ø ¼ ¼ ¼ ´ºµ ÒØ ØÝ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ð Ð Ì Ø ÒØ Ð ØÓ Ø Ú Ò × × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø Ò Ð×Ó × Ò Ý Ö Ø Ò Ü ØÓ Ð Ñ Ò Ø Ø Ð Ð Ð Ð Ð ¼ Ö Ð Ø ÓÒ× Ð×Ó Ø Ø ÖÑ Ø Ø Ø ¾ × ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Û ¬Ö×Ø Ù× ´ Ò Ð ¸ Û ÛÓÖ × ÓÖ Ê Ì Ð È Ð È Ð Ð Ð Ò Ö ¾¸ ÙØ Ø ¿µ Û Ø × Ö Ô Ø ¸ ×Ó Ü ÑÔÐ Ø Ê ¼ · Ð Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ Ñ Ð Ñ ¼ Ð ¼ Ñ Ð Ñ Ð Ñ ¼ · ¿ ÑÐ Ð Ñ ÑÐ ´ºµ È Û Ö ¼ ×Ø Ò × ÓÖ ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò ÓÚ Ö º Ì Ø ÖÑ× Ó Ø × ÓÒ Ò ÓÙÖØ ×ÙÑ Ö Ø × Ñ ¸ Ü ÔØ Ø Ø Ò Ö ÒØ Ö Ò ¸ Ò Ø Ö ÓÖ Ø Ø ÖÑ× Û Ø Ò Ð¸ Ð Ú Ò Ð Ð µ ´ Ð Ð µ д Ð Ð Ð Ñ Ð Ð Ñ Ñ Á Û Ö ÔÐ Ø Ò Ü Ý ¸ Û Ö Ó Ò × Ø × Ø ÖÑ × Ø Ñ ×× Ò × Ó Ø ¬Ö×Ø Ò Ø Ö ×ÙÑ Ò ´ µº Ì Ö ÓÖ Ð Ñ Ê · ÐÑ Ñ ´ Ð Ñ Ð Ð Ñ Ð Ð µ Ì Ø ÖÑ Ò Ô Ö ÒØ × × Ú Ò × × Ý ´ µ ÓÖ ÓÖ Ø × ØÛÓ Ú ÐÙ × Û Ú × Ò Ð ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö º ÓÐÐ Ø Ò Ø ÖÑ× Ú × ´ µ ´ µ ¼ Ñ Ð Ê Ì ÓÖ Ñº ÓÒ× ×Ø× Ó ÓÖ ÓÖ ÓÖ ¬Ü Ñ Ò Ñ Ð × Ø Ó Ò Ö ØÓÖ× Ó Ø Ñ Ñ Ñ Ñ ÐÓ Ø × ×Ô Ó Ò Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ¡ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ØÓ ÓÒ× Ö × ÒÚÓÐÚ Ò Ò·½ Р׸ º º¸ Û ¾ ¡ Ú Ö × Ø ¼º Ï Ø ÓÙØ Ø ×Ò·½ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ò·½ Ú Ö Ð ¾ ¡× Ò×·½Ö¡ Òº Ì Ø Ò¡ À Ð ÖØ × Ñ À Ð ÒÙÑ Ò·½Ö¡Ó ÕÙÒ·½Ø¡ÓÒ× × ¾ Ò·½ ¿ ¾ ¾ Ñ Ò× ÓÒ Ó × ¾ ¿ ¾ º ¾ ¸ Û Ö ×Ø ÈÖÓÓ º Ï Ó Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÖÓÑ ´ ¿µ Ò ´ µ Ý Ð Ñ Ò Ø Ò Ø º Ò Ò Ò Ò Ì Ò Ì Ú Ò × Ø Ó ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ö Ø ¸ Ò Ú Û Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ´ µº Ï Ú ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø × ÕÙ Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ö Ð Ò ÖÐÝ Ò Ô Ò Òغ ÓÖ Ø × ÔÙÖÔÓ× Ø ×ÙÆ × ØÓ Ü Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÑÓÒÓÑ Ð Ó ÙÖÖ Ò ÓÒÐÝ Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒº Ø ÖÑ Ñ Ñ ÓÑ × ÖÓÑ Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ñ º ÁÒ Ñ Û Ú Ñ Ñ Ñ Ñ ¸Û Ò Ð× ÓÙØ ÓÒÐÝ ÓÖ º ÓØ ÑÓÒÓÑ Ð× Ø ÖÑ Ò Ñ Ñ Ø ×Ø º ÓÖ Û Ú Ñ Ò Ñ Ò Ø Ð ×Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ø ÖÑ× Ö Ñ ÑÑ Ñ ÑÑ ¸ ×Ó Ø ÑÓÒÓÑ Ð Ñ ÑÑ Ó ÙÖ× Ü ÐÙ× Ú ÐÝ Ò Ñ ¸ Ò Ñ Ñ Ò Ñ º ÏÖ Ø Ò ÓÙØ Ø Ø ÖÑ× ÓÖ Ø Ö Ñ Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ñ ÛØ × ÙÔÔ Ö Ò Ü × ÓÛ× ÑÑ ÑÑ ØÓ Ó ÙÖ ÓÒÐÝ Ò ÑÑ ¸ Ò Ñ ÑÑ Ò Ñ ¸ ÓÖ Ö ØÖ ÖÝ ¸ º Ò ÐÐݸ Û Ú ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø Ö Ð Ò ÖÐÝ Ò Ô Ò Òغ Ï ÐÓÓ ÓÒÐÝ Ø Ø ÑÓÒÓÑ Ð× Û ÒÚÓÐÚ Ø Ö Ò × · Ñ Ñ Ñ ¿ Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ ÁÒ Ó Ø × ÑÓÒÓÑ Ð× Ø Ò Ü × Ø ÓÒÐÝ ÓÒ Ó ÙÖÖ Ò ØÛ ¸ ×Ó Ø Ý ÔÔ Ö ÓÒÐÝ Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ º ¡ ¡ Ì ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ Ø ÓÒ× × ´¾ ¿µ Ò¿ · ¿´ ¾µ Ò¾ · ´ ¾µº × ØÓ¡ ¾¸ Ø Ç Ò ¹ÑÓ ÙÐ Ê Ó Ö Ð Ø ÓÒ× × ¹Ú ØÓÖ ×Ô Ó Ñ Ò× ÓÒ ¾ Ò·½ ¿ Û Ø ØÖ Ú Ð ÑÓ ÙÐ ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ Ò ÀÓÑ Ò ´Ê Ç Ò µ ÀÓÑ ´Ê Ñ Ñ¾ µ Ú ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ñ Ô× ÒØÓ Ø Ñ Ü Ñ Ð Òи·½¡Ò Ô ÖØ ÖÓÑ Ø Ø Ø Ö Ö ÒÓ ÓÒ Ø ÓÒ׺ Ì ÕÙ Ø ÓÒ× Ó Ò ×Ô Ò ¾ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ù ×Ô º ÙØ Ï Ò ÐÝ× Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ø × ×Ô ÓÒÐÝ Ò Ø × ¿ ÓÖ Û Ú ÐÖ Ý ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ¿ Ú Ö Ð ×¸ Ò Ø × ×Ô × ÐÝ × Ò ÙÐ Öº ÁÒ Ø¸ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó Ø ×Ô × Ò ÓÒØ Ò× Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó ÐÐ Ø ÔÓ ÒØ× Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ Ø ÑÓ×Ø · ½º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒº Ú ÖÝ Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ·½ × ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Òº Ü ÑÔÐ º Ä Ø Ø ÐÓ ´ ¾ ¾ µº ÁÒØÖÓ Ù Ò Û Ú Ö Ð ¸ ×Ù ¾ ¾ Ø Ø × ÚÒ Ý´ µ¸ Ò Ñ Ò Ó Ú Ö Ð × Ö ÔÐ Ý ¾ ¾ ¾ µº ÆÓÛ º ÒÓÒ Ñ Ò Ñ Ð × Ø Ó Ò Ö ØÓÖ× × ´ ¾ ¾ ¾ µº Ì × Ö Ð × × Ø ÓÑÓ Ò × ØÓ ´ ÓÖ Ò Ð Ð × ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¿ º ÈÖÓÓ Ó Ø ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒº ËÙÔÔÓ× × Ñ Ò Ñ ÐÐÝ Ñ Ò Ñ ÛØ ¾ º ÓÓ× ÑÓÒÓÑ Ð × × Ñ·½ ¸ º º º ¸ Ò Ó Ñ ¸ Ò Ø ÜØÖ Ú Ö Ð × ÕÙ Ø ÓÒ× ¼º ÖÓÑ Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò Ç Ñ·½ ¸ º º º ¸ Ò ¸ Ò Û Ó Ø Ò ÓÒ×Ø ÒØ× ×Ù Ø Ø Ò Ç Ò Ò Ò Ò Ì Ò Ò Ò Ò Ü Þ Ü Þ Ý Þ Ý Þ ÜÝ Þ ØÞ Ñ ÜÝ Ü Ý ÜÝ Ü Ý ÞÜ ÞÝ Þ ÞÜ ÞÝ Þ Ò Ü Ü Ü Ü Ü · Ü ¼ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ö Ø Ø Ð Ó Ò Ò º ÆÓÛ ÓÑÓ Ò × Ö ÔÐ Ý º ÓÖ ¼ Û Ú × Ò ÙÐ Ö Øݸ ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ¸ Ò ÓÖ ¼ Û Ú Ò Ø Ñ ÐÝ × ­ ظ Ù× Ø ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ × ÓÒ×Ø Òغ ÙØ Ò·½ Ò Ì ÖÓÙÔ Ó ÆÒ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ø× ÓÒ À Ð ¸ Ò Ø × Ò× ÓÖ Ø Ò Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ô Ö Ñ ØÖ × Ò ·½ ×Ø Ò Ø ÔÓ ÒØ׺ Ì × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û ÐÐ ÒÓÛÒ Ø ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒº ÌÛÓ × Ø× Ó · ½ ÔÓ ÒØ× Ò ÆÒ ¹×Ô Ò Ò Ö Ð ÔÓ× Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ò Ö ÆÒ ÐÝ ÕÙ Ú Ð Òغ Ò Ò Ì Ö ÓÖ Ò Ø× ÓÒ Ø × ×Ô Ó Ò Û Ø Ò× ÓÖ ×ÑÓÓØ Ò ÓÑÔÓÒ Òغ Ù× ÒÓØ ÐÐ Ø ÔÓ ÒØ× Ö ×ÑÓÓØ Ð ×Ô × Ò Ò Ö Ð Ö Ù Ð º Ï ÒÓÛ ÓÑ ØÓ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ô Ó ¿º Ì Ö Ö ½ ÓÖ Ø × º Ï ÛÖ Ø ¬Ú Ó Ø Ñ¸ Ø ÓØ Ö Ø Ò Ö Ó Ø Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ò × Ð Ø ÒØ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× Ý ÝÐ Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ ¿ ½¾¿ ´ ¾½¾ ¿½¿ µ ¿½¾ ½¿¿ ´ · ½½½ µ · ¾½½ ´ ½¿½ ¾¿¾ µ ¿½½ ¾¿¿ ´ · ½½½ µ · ¿½½ ´ ¿¾¿ ½¾½ µ · ¾½½ ¿¾¾ ¾ ½ ¿½ ¿ ½ ½¾ ¾ ½ ½¾ ¿ ¾ ½¿ ½¾ ¾ ¿ ½¾ ½ ¾ ½ ¾¿ ½¿ ¾ ¾ ½¿ ½¾ ¿ ¾ ½¾ ½¾ ½ ¾¾ ¿ ½¿ ¿ ½¿ ´ µ´ · ¿½¿ ½½½ µ · ¾½½ ´ ¿¾¿ · ½¾½ ¾¾¾ µ ¿½½ ´ ¿¾¿ · ½¾½ ¿¿¿ µ ´ ¾½¾ ¿½¿ µ´ ½¿½ ¾¿¾ µ · ¾½¿ ´ ¿¾¿ · ½¾½ ¾¾¾ µ ¿½½ ½¿¿ Ì Ô Ö ÒØ × × Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× ×Ù ×Ø ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ ÖÓÑ Û Ø Ò × Ò Ø Ø Ø Ñ Ò Ú Ö× Ð × ×Ô Ó ¿ × Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø ÈÐÙ Ö Ñ Ò Ó Ø Ö Ñ ÒÒ Ò ¾ ¸ Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Û Á Ð ÖÒ ÖÓÑ Â Ò Ö ×ØÓÔ Ö× Òº Ë Ð ÓÒ Ã ØÞ Ú × « Ö ÒØ ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ¸ Û ÒØ ¬ × ÔÓ ÒØ Ò Ø ÔÖÓ Ø Ú × × ×Ô Û Ø Ô Ò Ð Ó ÓÒ × Ò È¾´ µ£ à º Ä Ø Ø × Ü Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÓÖ ×Ô Ó ÔÐ Ò ÓÒ ×º Ì ÖÓÙÔ ¿ Ø× ÓÒ Ø Ö Ñ ÒÒ Ò ¾ ¾ ´ µ¸ Ò Ø × Ò× ÓÔ Ò ÓÖ Øº × Û Ú × Ò¸ Ø Ø ÓÒ Ó ¿ ÓÒ Ø × ×Ô × Ð×Ó Ò× ÓÖ Øº Ì Ö ÓÖ Ø ×ÙÆ × ØÓ Ú ÕÙ Ú Ö ÒØ ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó ¿ ξ Û Ø ½¸ Û ÒØ ¬ × Ò Ö Ð ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö ×ÑÓÓØ Ò Û Ø ÔÓ ÒØ Ó Ø Ö Ñ ÒÒ Òº Ú ÖÝ × ÑÔÐ ×ÑÓÓØ Ò × Ø Ø ÖÑ Ò ÒØ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ ¿ ½ ½¿ ¾ ½¾ ½ ½ ¿½ Î È Ð Î Ð Ð Î Ì ÊÒ Ø Ü½ ܾ Ü¿ ܽ ܾ Ü¿ Ø ½ Ì ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ÒÓØ Ò Ø ÓÖÑ ´ ¾µ¸ ÙØ Ø Ý Ò × ÐÝ Ö ÛÖ ØØ ÒºÔ ÓÖ ½ ¬Ü ¼ Û Ú Ø ÓÙÖ ÔÓ ÒØ× ´ ¾ ¿ µ¸ Û Ö Ò ¼¸ º º º ¸ ¿º Ï Ö Ñ Ö Ø Ø ½ · ¾ · ¿ · ¼¸ ×Ó Ø ÒØÖ Ó Ö Ú ØÝ × Ø ÓÖ Òº Ï Û ÐÐ Ù× Ø Ö Ñ Ò Ò Ö ÓÑ Ò Ø Ó Ó Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô ¹ Ö Ñ Ø Ö׸ ØÓ ÔÐ Ø ÒØÖ Ó Ö Ú ØÝ ÐÛ Ý× Ø Ø ÓÖ Òº ÌÓ ¬Ò Ø ÒØÖ Ó Ö Ú Øݸ Û Ð Ñ Ò Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ ¾µ ØÛÓ ×Ô Ú Ö Ð ×¸ × Ý ÕÙ ÖØ ÑÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ò ¿ ¸ Ò Ø Ó Æ ÒØ ½ Ò ¾ ¸ ØÓ Ó Ø Ò Ó ¿¿ × Ø ¿ ¹ ÓÓÖ Ò Ø Ó Ø ÒØÖ Ó Ö Ú Øݺ ÁÒ Ø × Û Ý Û ¬Ò Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ× ½ ¾ ¿ ¼ ½¿ · ¾¿ · ¿¿ ½ ¾ ¿ ¼ ½¾ · ¾¾ · ¾¿ ½ ¾ ¿ ¼ ½½ · ½¾ · ½¿ Ï Ò ××Ó Ø ÔÓ ÒØ Ó ¾ ´ µ ØÓ Ò Ö Ð ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö ×ÑÓÓØ Ò Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ó × ÒÓØ Ú Ø ÒØ ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø Ú × × ×Ô Û Ø Ø Ö Ñ ÒÒ Ò¸ ÙØ ÔÔ Ö ÒØÐÝ Ø Ð × ØÓ Ö Ø ÓÒ Ð ÙØÓÑÓÖÔ ×Ѻ ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº ÓÒ× Ö ÓÙÖ ÔÓ ÒØ× ½¸ º º º ¸ Ò ¿ Ò Ò Ö Ð ÔÓ× Ø ÓÒ¸ Û Ø ÒØÖ Ó Ö Ú ØÝ Ø Ø ÓÖ Òº Ý ××ÙÑÔØ ÓÒ Ø ÔÓ ÒØ× Ö Ð Ò ÖÐÝ Ø Ô Ô Ü Ø Ô Ô Ü Ü Ø Ø Ô Ü Ü Î Ô Ô ¿ Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ Ò Ô Ò Òظ Ò Ø Ö ÓÖ ×Ø Ò Ø ÖÓÑ Ø ÓÖ Òº Ä Ø ¿ Ò ¼ Ⱦ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ¸ Ø Ò Ø ÓÙÖ ÔÓ ÒØ× ´ ½ µ¸ º º º ¸ ´ µ Ò Ò Ö Ð ÔÓ× Ø ÓÒ Ò È¾ Ø ÖÑ Ò Ô Ò Ð Ó ÓÒ ×º Ì × ÓÒ × Ò ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Ø Ð Ó Ø ÔÓ ÒØ× ½ ¸ º º º ¸ ¸ Û × Ò Ö Ø Ý ÕÙ Ø ÓÒ× ´ ¾µ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ× ¸ º ÀÓÑÓ Ò × Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ú Ö Ð Ö Ð × × Ø ÔÓ ÒØ× × ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¿ º Ð Ñ Ò Ø Ò ÖÓÑ Ø ÓÑÓ Ò × ÕÙ Ø ÓÒ× Ú × ØÛÓ ÕÙ Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ½ ¸ ¾ Ò ¿ º ÓÒÚ Ö× Ðݸ Ò Ö Ð Ô Ò Ð Ó ÓÒ × × ÓÙÖ × ÔÓ ÒØ× Ò È¾¸ Ò Ø ÖÑ Ò × ÓÙÖ Ð Ò × Ø ÖÓÙ Ø ÓÖ Ò Ò ¿ º ÓÓ× ÔÓ ÒØ ÓÒ Ð Ò ¸ ×Ù Ø Ø ½ · ¾ · ¿ · ¼º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ Ú × Ø Ö Ð Ò Ö ÓÑÓ Ò ÓÙ× ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ÓÙÖ Ú Ö Ð ×¸ Û Ø ÓÒ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ô Ø Ô Ò Ð Ø ÖÑ Ò × Ð Ò Ò Ø × ×Ô Ó ¿ º ÁØ × Ø ÑÔØ Ò ØÓ × ÓÖ Ò ØÙÖ Ð³ ÒØ ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø Ú × × ×Ô Û Ø ¾ ´ µº ÙØ Ñ Ý Ø Ö × ÒÓ Ô Ö ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ Ø Ò Ø Ø Ø Ø Ø Ö Ñ ÒÒ Ò × Ø ÓÒÐÝ ¿ ¹Ñ Ò ÓÐ Ó Ø ÓÖÖ Ø Ñ Ò× ÓÒ Ò Ñ Ò Ñ Ò× ÓÒº Ô Ô Ô Ô Ø Ø Ü Ä Ä Ô Ü Ü Ô Ô Ô Ô Î Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó Ð Ö× ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó × Ò ÙÐ Ö Ø × Ò ×Ö Ò Ø ÖÑ× Ó ¬Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ× ÙØ Ð×Ó Ò Ø ÖÑ× Ó Ò Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ð Û Ó ÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ò º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û ×Ø ÖØ Û Ø Ò Ð Ñ ÒØ ÖÝ ØÖ ØÑ ÒØ Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ××Ó Ø Ú Ð Ö ×¸ ÓÐÐÓÛ Ò Æ º ÄØ Ò Ð Ö ÓÚ Ö Ø ¬ Ð º Ì × Ñ Ò× Ø Ø × Ø ÙÒ¹ ÖÐÝ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ¹Ú ØÓÖ ×Ô Ò Ò Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ× Ó Ò ÑÙÐØ ÔÐ º Ì ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ñ Ô ¢ × ¹ Ð Ò Ö Ò Û ÛÖ Ø ´ µ ÓÖ ÑÓÖ × ÑÔÐÝ º ÁÒ × × ¬Ò Ø Ñ Ò× ÓÒ Ð Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ × ÓÑÔÐ Ø ÐÝ × Ö Ý × Ø Ó ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ×Ø ÒØ× Ð Ø ´ ½ ¸ º º º ¸ Ò µ ××Ó Ø Ò ´ µ ÍÒØ Ð ÒÓÛ Û Ú × ÒÓØ Ò ÓÙØ ××Ó Ø Ú ØÝ ÓÖ ÒÝ ÓØ Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ º ÁÑÔÓÖØ ÒØ Ð ×× × Ó Ð Ö × Ö ÕÙ Ø ÓÒ ÐÐÝ ¬Ò ÓÑÑÙØ Ø Ú ÓÒ × Ý ¸ ××Ó Ø Ú ÓÒ × Ý ´ µ ´ µ º Ì Ð ×Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö × Ò Ø ÖÑ× Ó ¡ ¡ ´ µ ´ µ ¼ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ö Ä Ð Ö × Ø ÔÖÓ Ù Ø × ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ Ò × Ø ×¬ × Ø Â Ó ÒØ Øݺ ÌÖ Ø ÓÒ ÐÐÝ Ø ÔÖÓ Ù Ø × ÛÖ ØØ Ò Û Ø Ö Ø× ¸ Û Ö × ÔÙÖ ×Ø× Ò× ×Ø ÓÒ Ø Û Ý Ø ÔÖÓ Ù Ø Ò Ò Ð Ö Û Ø ÓÙØ ÒÝ Ø ÓÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ × ÛÖ ØØ Òº Ï Û ÐÐ Ö × ÖÚ Ø Ö Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÓÑÑÙØ ØÓÖ× ¸ Ò Ù× ÓÖ Ø ÔÖÓ Ù Øº ÆÓÛ Û Û ÒØ ØÓ ÓÖÑ Ø Ð Ö º Ï Ó Ø × Ý Ò Ò Ø ×ØÖÙ ¹ ØÙÖ ÓÒ×Ø ÒØ׺ ËÓ Ý ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ú ØÓÖ ×Ô ×ØÖÙ ØÙÖ Ö ¹ Ñ Ò× Ø × Ñ ¸ ÙØ Û Ò Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ º Ï ×Ø ÖØ Ý ÐÓÓ Ò Ø ½¹Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ò Û ÛÖ Ø Ø º ÇÙÖ Ø × × ØÓ × Ö Ø ÔÓ×× ¹ Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ× ´ÙÔ ØÓ ×ÓÑÓÖÔ ×ѵº ÌÓ Ñ ÔÖÓ Ö ×× Û Ú ØÓ ÓÓ× Ð ×× Ó Ð Ö ×º ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ Û ÓÒ× Ö ¬Ò Ø Ñ Ò× ÓÒ Ð ××Ó Ø Ú Ð Ö ×º Ï Û ÒØ ØÓ × Ö Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó º Ï ×Ø ÖØ Û Ø ÙÖ ×Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ú ÒØ ÕÙ Ø ÓÒº ÓÒ× Ö Ò Ö ØÖ ÖÝ Ñ ÐÝ Ø Ó ××Ó Ø Ú Ð Ö ×ØÖÙ ØÙÖ × Û Ø ¼ º ËÓ Û Ú ¡ ¡ µ Ø Ø´ µ ¼ Ø Ø´ J.

Download PDF sample

Rated 4.35 of 5 – based on 33 votes